بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2017-05-02

عنوان : ( مدلسازی و تحلیل امنیت استاتیکی ولتاژ درشبکه قدرت با در نظر گرفتن ضریب همبستگی میان مزارع بادی با نفوذ گسترده )

نویسندگان: مجید مهدی زاده فرد , محسن قاینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله امنیت استاتیکی ولتاژ در سیستم قدرت با نفوذ گسترده انرژی بادی و با در نظر گرفتن همبستگی سرعت باد میان مزارع بادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. با افزایش نفوذ انرژی بادی در مقایسه با انرژی سایر واحدهای تولیدی به علت ماهیت متغیر سرعت باد، میزان عدم قطعیت تولید افزایش مییابد. در این شبکهها با توجه به ماهیت احتمالی پخش بار، مسائل امنیت شبکه اهمیت زیادی خواهد داشت. در مطالعات گذشته، بررسی امنیت در شبکههای قدرت با نفوذ بالای انرژی بادی بدون در نظر گرفتن ضرایب همبستگی میان سریهای سرعت باد انجام شده است. در این مقاله برای تخمین امنیت ولتاژ یک الگوریتم ارزیابی ریسک مبتنی بر شبیهسازی مونت کارلو، پیشنهاد شده پیادهسازی شده و نتایج شبیهسازی ارائه گردیدهاند. همچنین نتایج با تغییر دو IEEE است. الگوریتم مذکور بر روی شبکه اصلاح شده 39 باسه پارامتر ضریب همبستگی و ضریب قدرت بهرهبرداری از توربینهای بادی مقایسه گردیدهاند و تاثیر آنها بر مدلسازی برشمرده شده است.

کلمات کلیدی

, امنیت ولتاژ, انرژی بادی, ریسک, ضریب همبستگی, کمبود ولتاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062891,
author = {مهدی زاده فرد, مجید and محسن قاینی},
title = {مدلسازی و تحلیل امنیت استاتیکی ولتاژ درشبکه قدرت با در نظر گرفتن ضریب همبستگی میان مزارع بادی با نفوذ گسترده},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امنیت ولتاژ، انرژی بادی، ریسک، ضریب همبستگی، کمبود ولتاژ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و تحلیل امنیت استاتیکی ولتاژ درشبکه قدرت با در نظر گرفتن ضریب همبستگی میان مزارع بادی با نفوذ گسترده
%A مهدی زاده فرد, مجید
%A محسن قاینی
%J بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2017

[Download]