اقتصاد پولی، مالی, دوره (15), شماره (24), سال (2017-7) , صفحات (235-268)

عنوان : ( جایگاه آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته (کشورهای منتخب) )

نویسندگان: عباسعلی لطفی , زینب جلایر لاپین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به بررسی نقش آموزش و پرورش بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه منتخب (ایران، بلغارستان، پرو، رومانی، تایلند، ترکیه، تونس، مالزی، آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک) با استفاده از داده های تلفیقی (پانل دیتا) طی دوره 2005-2015 پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری در آموزش و پرورش بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منتخب است. همچنین پایین بودن هزینه های آموزشی و در نتیجه نادیده گرفتن تأثیر آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، از مهمترین عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. بنابراین شایسته است که با توجه به جمعیت روزافزون جوان در کشورهای درحال توسعه از یک سو و نیاز مبرم این کشورها به رشد و افزایش تولید از سوی دیگر، توجه جدی به ارتقاء سطح و کیفیت آموزش از طریق افزایش هزینه های آموزشی صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری در آموزش و پرورش, سرمایه انسانی, رشد اقتصادی, کشورهای درحال¬توسعه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062895,
author = {لطفی, عباسعلی and زینب جلایر لاپین},
title = {جایگاه آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته (کشورهای منتخب)},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2017},
volume = {15},
number = {24},
month = {July},
issn = {2251-8452},
pages = {235--268},
numpages = {33},
keywords = {سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، کشورهای درحال¬توسعه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته (کشورهای منتخب)
%A لطفی, عباسعلی
%A زینب جلایر لاپین
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2017

[Download]