حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (3), سال (2016-11) , صفحات (416-425)

عنوان : ( اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) )

نویسندگان: مریم غلامشاهی , علی قنبری , مهری صفاری , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم سمائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیرات کود نیتروژن همراه با مدیریت علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704 و رشد و سرعت سبز شدن علفهای هرز آن آزمایشی در سال 1391 در ایستگاه مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان کرمان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در (صفر، 80 ،160 ،240 کیلوگرم در هکتار)کود اوره (46 %نیتروژن) بود. سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل مقادیر مختلف نیتروژن در چهار سطح همچنین برای ارزیابی اثر تیمارهای آزمایشی، هر کرت به دو قسمت عاری از علفهرز و آلوده به جمعیت طبیعی علف هرز تقسیم شد. نتایج این آزمایش نشان داد کاربرد نیتروژن همراه با کنترل علفهای هرز باعث افزایش معنیداری (01/0≤P (در عملکرد و اجزای عملکرد و سایر صفات رشدی ذرت شد. بالاترین عملکرد ذرت با 82/88 درصد افزایش نسبت به شاهد به میزان 8/12 کیلوگرم در متر مربع در سطح 240 کیلوگرم نیتروژن مشاهده شد .همچنین با افزایش مقدار نیتروژن سرعت سبزشدن و وزن خشک علفهای هرز افزایش یافت. علفهای هرز چهارکربنه مانند سوروف ( Echinochloa .L galli-crus ( دم روباهی (.L viridis Setaria (و تاج خروس (.L retroflexus Amaranthus (نسبت به گونه های سه کربنه افزایش رشد بیشتری نشان دادند. بنابراین در این زمینه گونه های چهار کربنه از نظر رقابتی جلوتر از گونه های سه کربنه قرار می گیرند. از این رو بایستی برای کنترل چنین علفهای هرزی در مقادیر بالاتر نیتروژن کنترل آنها در الویت قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, رقابت, سطح برگ, صفات رشدی, کنترل علف هرز, وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062901,
author = {مریم غلامشاهی and قنبری, علی and مهری صفاری and ایزدی دربندی, ابراهیم and سمائی, مریم},
title = {اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {30},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4749},
pages = {416--425},
numpages = {9},
keywords = {رقابت، سطح برگ، صفات رشدی، کنترل علف هرز، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.)
%A مریم غلامشاهی
%A قنبری, علی
%A مهری صفاری
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A سمائی, مریم
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]