بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2017-05-02

عنوان : ( بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای گشودگی دایره¬ای از جنس فولاد Ck45 )

نویسندگان: محمود شریعتی , امین صابر , کمال کلاسنگیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی میدان تنش در اطراف گشودگی و تأثیر آن بر روی ضریب شدت تنش نوک ترک حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش با انجام آزمایش¬های تجربی در شرایط بارگذاری دینامیکی و با استفاده از کرنش‌سنج به روش DS، به محاسبه ضریب شدت تنش مود I در نوک ترک در ورق دارای گشودگی دایره‌ای پرداختیم. همچنین سعی شد تأثیر قطر گشودگی و موقعیت آن نسبت به نوک ترک را در ضریب شدت تنش نوک بررسی شود. سپس با استفاده از روش اجزای محدود توسعه‌یافته به شبیه‌سازی مسئله و محاسبه ضریب شدت تنش نوک ترک در نرم‌افزار آباکوس پرداختیم. نتایج به‌دست‌آمده برای از آزمایش تجربی و روش اجزای محدود از تطابق خوبی برخوردار بودند که دقت و اعتبار روش اجزای محدود توسعه‌یافته را در محاسبه ضریب شدت تنش نوک ترک تحت اثر گشودگی و بار اعمالی خستگی را تأیید می‌کند.

کلمات کلیدی

ضریب شدت تنش – روش DS – بارگذاری خستگی – گشودگی دایره‌ای – روش اجزای محدود توسعه‌یافته – فولاد Ck45
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062907,
author = {شریعتی, محمود and صابر, امین and کلاسنگیانی, کمال},
title = {بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای گشودگی دایره¬ای از جنس فولاد Ck45},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ضریب شدت تنش – روش DS – بارگذاری خستگی – گشودگی دایره‌ای – روش اجزای محدود توسعه‌یافته – فولاد Ck45},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای گشودگی دایره¬ای از جنس فولاد Ck45
%A شریعتی, محمود
%A صابر, امین
%A کلاسنگیانی, کمال
%J بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2017

[Download]