فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (7), شماره (23), سال (2018-6) , صفحات (283-296)

عنوان : ( ارزیابی اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی گل اطلسی (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango White )

نویسندگان: مریم کمالی , محمود شور , سیدحسین نعمتی , امیر لکزیان , حمیدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش خشکی یکی از مهمترین و رایج‌ترین تـنش‌هـای محیطـی است که تولیدات کشاورزی را با محـدودیت روبـرو سـاخته است. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر برخی خصوصیات سه رقم اطلسی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با چهار تکرار به اجرا در آمد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل تنش خشکی در 4 سطح (100، 80، 60 و 40% ظرفیت زراعی) و سه رقم اطلسی (Supercascade، Tango blue و Tango white) بود. صفات مورد اندازه گیری شامل وزن تر اجزای گیاه، وزن خشک کل، قطر ساقه، عدد اسپد، فعالیت آنتی اکسیدانتی، نسبت وزن برگ، نسبت سطح برگ، میزان آب از دست رفته برگ، میزان کمبود آب به حالت اشباع و موجودی آب هر واحد سطح برگ بود. نتایج نشان داد با افزایش تنش خشکی میزان عدد اسپد زیاد شد و از 4/35 در شاهد خشکی به 2/46 در تنش شدید 40%ظرفیت زراعی رسید. درصد فعالیت آنتی اکسیدانتی، هدایت روزنه ای و کربوهیدارت کل در رقم Tango White و Tango Blue بیشتر از Supercascade بود. بیشترین وزن تر برگ در رقم Tango White و در دو سطح تنش شاهد (08/6گرم) و تنش کم 80 % ظرفیت زراعی (9/5 گرم) و بیشترین وزن تر ساقه و گل در رقم Tango White و در شاهد تنش به ترتیب به میزان 7/9 و 1/15 گرم در هر بوته بود. بیشترین وزن خشک کل نیز در رقم Tango White و در شاهد تنش مشاهده شد. LAR در رقم Tango White و در 100، 80 و 60% ظرفیت زراعی به ترتیب با مقدار 291، 180 و 179 نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود. مقدارLWR در سه رقم Supercascad، Tango Blue وTango White به ترتیب 283/0، 538/0 و 496/0 بود. مقادیر WSD (72) وRWL (65%) در رقم Supercascade و در تنش شدید 40% با اختلاف معنی دار نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود. به طور کلی نتایج نشان داد رقم Tango Whiteو Tango Blue هم در شرایط شاهد و هم تحت تنش کم آبی وزن تر، وزن خشک و فعالیت آنتی اکسیدانتی بیشتر و همچنین WSD و RWL کمتری داشته و بنابراین نسبت به رقم Supercascad به کم آبی مقاوم تر هستند.

کلمات کلیدی

, اسپد, فعالیت آنتی اکسیدانتی نسبت سطح برگ, کمبود آب نسبت به حالت اشباع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062910,
author = {کمالی, مریم and شور, محمود and نعمتی, سیدحسین and لکزیان, امیر and خزاعی, حمیدرضا},
title = {ارزیابی اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی گل اطلسی (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango White},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {23},
month = {June},
issn = {۲۳۲۲-۲۷۲۷},
pages = {283--296},
numpages = {13},
keywords = {اسپد، فعالیت آنتی اکسیدانتی نسبت سطح برگ، کمبود آب نسبت به حالت اشباع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی گل اطلسی (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango White
%A کمالی, مریم
%A شور, محمود
%A نعمتی, سیدحسین
%A لکزیان, امیر
%A خزاعی, حمیدرضا
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ ۲۳۲۲-۲۷۲۷
%D 2018

[Download]