تحقیقات منابع آب ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2016-10) , صفحات (65-79)

عنوان : ( بهبود مدل سازی حوضه آبریز از طریق تجمیع مؤلفه های اصلی هیدرولوژیک در مدل SWAT )

نویسندگان: روزبه مؤذن زاده , بیژن قهرمان , صالح ارشد , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آگاهی دقیق‌تر از مولفه‌های بیلان آب در سطح حوضه‌های آبریز، به فهم بهتر رفتار هیدرولوژیک حوضه‌ها کمک شایانی خواهد نمود. در این تحقیق تاثیر کاربرد دو مولفه رواناب و تبخیر- تعرق واقعی در مدل‌سازی حوضه آبریز نیشابور (9500 کیلومتر مربع) در قالب مدل SWAT (Soil Water Assessment Tool) مورد بررسی قرار گرفت. مدل یک‌بار به کمک داده‌های رواناب و بار دیگر به صورت ترکیبی و با استفاده از داده‌های رواناب و تبخیر- تعرق واقعی به-دست آمده از تکنیک سنجش از دور، واسنجی و رفتار آن در برآورد همین دو مولفه در دوره زمانی جداگانه‌ای اعتبارسنجی شد. نتایج آنالیز حساسیت مدل نشان داد که پارامترهایی نظیر آب قابل دسترس، ضریب جبران کننده تبخیر از سطح خاک و ضریب جبران کننده جذب رو به بالای آب توسط گیاه بیشترین حساسیت را به تغییرات ورودی مدل از خود نشان دادند. نتایج نشان داد که ریشه میانگین مربعات خطا در برآورد رواناب در مرحله اعتبارسنجی و در سه ایستگاه آب‌سنجی اندراب، خرو مجموع و حسین‌آباد برای مدل واسنجی شده بر اساس رواناب در بازه 06/0 تا 19/0 و برای مدل ترکیبی در بازه 02/0 تا 09/0 متر مکعب در ثانیه متغیر بود. اما نقش استفاده از هر دو مولفه رواناب و تبخیر- تعرق واقعی در پیش‌بینی تبخیر- تعرق واقعی برجسته‌تر بود. ریشه میانگین مربعات خطا در برآورد تبخیر- تعرق واقعی در سه زیرحوضه منتخب و برای مدل واسنجی شده بر اساس رواناب در بازه 10 تا 52/18 و برای مدل واسنجی شده ترکیبی در بازه 84/6 تا 82/7 میلیمتر در ماه متغیر بود

کلمات کلیدی

, آنالیز حساسیت, ایستگاه آبسنجی, تبخیر- تعرق واقعی, سنجش از دور, دبی رواناب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062923,
author = {روزبه مؤذن زاده and قهرمان, بیژن and صالح ارشد and داوری, کامران},
title = {بهبود مدل سازی حوضه آبریز از طریق تجمیع مؤلفه های اصلی هیدرولوژیک در مدل SWAT},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2016},
volume = {12},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-2347},
pages = {65--79},
numpages = {14},
keywords = {آنالیز حساسیت، ایستگاه آبسنجی، تبخیر- تعرق واقعی، سنجش از دور، دبی رواناب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود مدل سازی حوضه آبریز از طریق تجمیع مؤلفه های اصلی هیدرولوژیک در مدل SWAT
%A روزبه مؤذن زاده
%A قهرمان, بیژن
%A صالح ارشد
%A داوری, کامران
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2016

[Download]