مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (9), سال (2016-11) , صفحات (37-46)

عنوان : ( بهبود پایداری خودرو به کمک کنترلر مقاوم تطبیقی فازی و مدل جدید سیستم تعلیق هندسه متغیر )

نویسندگان: منصور بقائیان , علی اکبر اکبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بکارگیری کنترل مقاوم تطبیقی فازی در بهبود پایداری خودرو مورد توجه اخیر محققان می باشد. در این مقاله کاربرد این کنترلر درمدل غیر خطی سیستم های تعلیق هندسه متغیر و جابجایی نقطه اتصال طبق به بدنه مورد مطالعه می باشد. با قرارگیری معادلات سینماتیکی یک سیستم تعلیق طبق دار دوبل، در معادلات 8 درجه آزادی فرمان پذیری خودرو، مدل غیر خطی سیستم تعلیق هندسه متغیر ایجاد می شود. انتخاب کنترلر مناسب، بدلیل محدودیت فضا در محل جابجایی نقطه اتصال طبق سیستم تعلیق به بدنه ضروری می باشد، لذا در این مقاله کنترلرمناسب از بین سه کنترل PID، تطبیقی فازی و مقاوم تطبیقی فازی مشخص می شود. به کمک تئوری لیاپانوف، قوانین تطبیقی به منظور پایداری سیستم انتخاب می شوند. نتایج برای دو تست استاندارد نشان داد انتگرال مربعات خطا در کنترلر مقاوم تطبیقی فازی به میزان 26.6% و 18.75% نسبت به دو کنترلر PID و کنترلر تطبیقی فازی کاهش نشان می دهد. همچنین جابجایی نقطه اتصال طبق سیستم تعلیق در کنترل مقاوم تطبیقی فازی 45 میلی متر می باشد که خیلی کمتر از دو کنترلر دیگر و مخصوصا PID می باشد. نتایج استفاده از کنترل مقاوم تطبیقی فازی نشان داد که به کمک این کنترلر، پایداری خودرو و مقاوم بودن سیستم افزایش داشته و همچنین پاسخ های نرمتری تولید می شود.

کلمات کلیدی

, کنترل مقاوم تطبیقی فازی , سیستم تعلیق هندسه متغیر, مدل جدید غیر خطی سیستم تعلیق هندسه متغیر, پایداری خودرو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062926,
author = {بقائیان, منصور and اکبری, علی اکبر},
title = {بهبود پایداری خودرو به کمک کنترلر مقاوم تطبیقی فازی و مدل جدید سیستم تعلیق هندسه متغیر},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {9},
month = {November},
issn = {1027-5940},
pages = {37--46},
numpages = {9},
keywords = {کنترل مقاوم تطبیقی فازی ، سیستم تعلیق هندسه متغیر، مدل جدید غیر خطی سیستم تعلیق هندسه متغیر، پایداری خودرو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود پایداری خودرو به کمک کنترلر مقاوم تطبیقی فازی و مدل جدید سیستم تعلیق هندسه متغیر
%A بقائیان, منصور
%A اکبری, علی اکبر
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2016

[Download]