مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (9), سال (2016-11) , صفحات (37-46)

عنوان : ( بهبود پایداری خودرو به کمک کنترلر مقاوم تطبیقی فازی و مدل جدید سیستم تعلیق هندسه متغیر )

نویسندگان: منصور بقائیان , علی اکبر اکبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بکارگیری کنترل مقاوم تطبیقی فازی در بهبود پایداری خودرو مورد توجه اخیر محققان می¬¬¬باشد. در این مقاله کاربرد این کنترلر درمدل غیر خطی سیستم های تعلیق هندسه متغیر و جابجایی نقطه اتصال طبق به بدنه مورد مطالعه می¬باشد. با قرارگیری معادلات سینماتیکی یک سیستم تعلیق طبق دار دوبل، در معادلات 8 درجه آزادی فرمانپذیری خودرو، مدل غیر خطی سیستم تعلیق هندسه متغیر ایجاد می¬شود. انتخاب کنترلر مناسب، بدلیل محدودیت فضا در محل جابجایی نقطه اتصال طبق سیستم تعلیق به بدنه ضروری می¬باشد، لذا در این مقاله کنترلرمناسب از بین سه کنترل PID، تطبیقی فازی و مقاوم تطبیقی فازی مشخص می¬شود. به کمک تئوری لیاپانوف، قوانین تطبیقی به منظور پایداری سیستم انتخاب می¬شوند. نتایج برای دو تست استاندارد نشان داد انتگرال مربعات خطا در کنترلر مقاوم تطبیقی فازی به میزان 26.6% و 18.75% نسبت به دو کنترلر PID و کنترلر تطبیقی فازی کاهش نشان می دهد. همچنین جابجایی نقطه اتصال طبق سیستم تعلیق در کنترل مقاوم تطبیقی فازی 45 میلی¬متر می¬¬باشد که خیلی کمتر از دو کنترلر دیگر و مخصوصا PID می باشد. نتایج استفاده از کنترل مقاوم تطبیقی فازی نشان داد که به کمک این کنترلر، پایداری خودرو و مقاوم بودن سیستم افزایش داشته و همچنین پاسخ های نرمتری تولید می¬شود.

کلمات کلیدی

, کنترل مقاوم تطبیقی فازی , سیستم تعلیق هندسه متغیر, مدل جدید غیر خطی سیستم تعلیق هندسه متغیر, پایداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062926,
author = {بقائیان, منصور and اکبری, علی اکبر},
title = {بهبود پایداری خودرو به کمک کنترلر مقاوم تطبیقی فازی و مدل جدید سیستم تعلیق هندسه متغیر},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {9},
month = {November},
issn = {1027-5940},
pages = {37--46},
numpages = {9},
keywords = {کنترل مقاوم تطبیقی فازی ، سیستم تعلیق هندسه متغیر، مدل جدید غیر خطی سیستم تعلیق هندسه متغیر، پایداری خودرو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود پایداری خودرو به کمک کنترلر مقاوم تطبیقی فازی و مدل جدید سیستم تعلیق هندسه متغیر
%A بقائیان, منصور
%A اکبری, علی اکبر
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2016

[Download]