رادار, دوره (4), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (49-63)

عنوان : ( تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار دهانه مصنوعی لوچ تک آنتنی )

نویسندگان: سید محمد ذبیحی مداح , سیدعلی رضا سیدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با در نظر گرفتن یک زاویه لوچ برای رادار دهانه مصنوعی در شیوه نواری، روشی برای تخمین پارامترهای هدف متحرک با شتاب ثابت ارائه شده است. وجود مرکز داپلر غیر صفر و اتصال میان برد و سمت در حالت لوچ سبب پیچیده شدن معادلات و به وجود آمددن ابهام داپلر می گردد. بنابراین، تبدیل کی استون کارایی خود را از دست می دهد. همچنین روش تبدیل رادون در حالت لوچ برای تعیین مرکز داپلر بدون ابهام، دقت کافی ندارد. بنابراین، روشی برای بهبود دقت تبدیل رادون با استفاده از یک الگوریتم مبتنی بر هندسه ارائه می شود که می تواند مهاجرت برد خطی را به خوبی اصلاح کند. سپس با استفاده از روش تبدیل فوریه چندجمله ای، پارامترهای داپلر مرتبده دو، سه و همچنین با تخمین پهنای باند داپلر، زمان دهانه مصنوعی هدف متحرک به دست می آید. شبیه سازی دقت روابط و قدرت الگوریتم پیشنهادی را برای تخمین پارامترهای هدف، تنها با یک آنتن تأیید می کند.

کلمات کلیدی

, رادار دهانه مصنوعی, زاویه پرتو لوچ, هدف متحرک زمینی, تخمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062935,
author = {ذبیحی مداح, سید محمد and سیدین, سیدعلی رضا},
title = {تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار دهانه مصنوعی لوچ تک آنتنی},
journal = {رادار},
year = {2017},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-4024},
pages = {49--63},
numpages = {14},
keywords = {رادار دهانه مصنوعی، زاویه پرتو لوچ، هدف متحرک زمینی، تخمین پارامترها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار دهانه مصنوعی لوچ تک آنتنی
%A ذبیحی مداح, سید محمد
%A سیدین, سیدعلی رضا
%J رادار
%@ 2345-4024
%D 2017

[Download]