پژوهش نفت, دوره (26), شماره (6), سال (2017-5) , صفحات (161-173)

عنوان : ( توسعه مدل سینتیکی تبدیل خوراک در فرآیند تبدیل دی اکسید کربن به سوختهای مایع توسط کاتالیست آهن هم رسوبی )

نویسندگان: علی نخعی پور , جواد کریمی , محمدرضا هاشمیان , شهره میرزایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مکانیسم هیدروژناسیون دی اکسید کربن به هیدروکربن های سنگین از طریق سنتز فیشر- تروپش توسط کاتالیست آهن، برای توسعه مدل سینتیکی مناسب مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور مدلهای سینتیکی فرآیند هیدروژناسیون دی اکسید کربن به روش لانگمویر- هینشل وود- هاگن – واتسون (LHHW) براساس واکنشهای بنیادی شامل مکانیسم های متداول در سنتز فیشر- تروپش و شیفت آب-گاز، توسعه یافتند. سپس پارامترهای موجود در این مدلهای سینتیکی با توجه به داده های تجربی و آنالیزهای آماری، مناسب سازی گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فرآیند هیدروژناسیون دی اکسید کربن بوسیله واکنش بین گونه های سطحی منوکسید کربن و هیدروژن محدود می شود. نتایج نشان می دهد که انرژی فعالسازی ظاهری برای مرحله رشد زنجیره هیدروکربنی بیشتر از مقادیر گزارش شده برای سنتز فیشر-تروپش (حدود 100 کیلوژول بر مول) است

کلمات کلیدی

, کاتالیست آهن, هیدروژناسیون دی اکسید کربن, سنتز فیشر-تروپش, مدل سینتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062949,
author = {نخعی پور, علی and جواد کریمی and محمدرضا هاشمیان and شهره میرزایی},
title = {توسعه مدل سینتیکی تبدیل خوراک در فرآیند تبدیل دی اکسید کربن به سوختهای مایع توسط کاتالیست آهن هم رسوبی},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2017},
volume = {26},
number = {6},
month = {May},
issn = {2345-2900},
pages = {161--173},
numpages = {12},
keywords = {کاتالیست آهن، هیدروژناسیون دی اکسید کربن، سنتز فیشر-تروپش، مدل سینتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه مدل سینتیکی تبدیل خوراک در فرآیند تبدیل دی اکسید کربن به سوختهای مایع توسط کاتالیست آهن هم رسوبی
%A نخعی پور, علی
%A جواد کریمی
%A محمدرضا هاشمیان
%A شهره میرزایی
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2017

[Download]