حفاظت گیاهان, دوره (31), شماره (2), سال (2017-12) , صفحات (277-283)

عنوان : ( ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله های سیب زمینی ایستگاه های قرنطینه ای ایران )

نویسندگان: سیده امه هانی نبوی چاشمی , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , کبری مسلم خانی , وحید جهانبخش مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نژاد 3، بیووار 2 از کمپلکس گونه ‏ای Ralstonia solanacearum خسارات اقتصادی قابل توجهی را به سیب زمینی در سراسر دنیا وارد می ‏سازد. بنابراین دستیابی به روش ردیابی حساس و اختصاصی به منظور حذف مواد گیاهی آلوده در مراکز تحقیقات و ایستگاه های بازرسی قرنطینه گیاهی ضروری می‏ باشد. در مطالعه حاضر پس از جداسازی کلنی‏ های شبیه R. solanacearum از غده ‏های آلوده سیب زمینی در محیط تترازولیوم کلراید، تاییدمولکولی گونه با استفاده از آغازگرهای اختصاصی انجام گرفت. براساس آزمون استفاده از منابع کربنی و واکنش زنجیره‏ایپلیمراز اختصاصی نیز، جدایه ‏های بدست آمده متعلق به بیووار 2 و فیلوتایپ II می‏ باشند. آزمون بیماری زایی بر روی گیاهچه‏ های سیب زمینی و گوجه فرنگی برای جدایه‏ ها انجام و بیماری زایی جدایه ها بررسی گردید. ارزیابی غده‏ های آلوده و یا مشکوک به آلودگی با اعمال PCR سنتی و واکنش LAMP بر روی ژن fliC بااستفاده از DNA‏ی استخراجشده و عصاره آلوده سیب زمینی انجام گرفت. الگوی نردبانی محصولات LAMP و ردیابی چشمی رسوب پیروفسفات و یا تغییررنگ ایجادشده در نمونه‏ های آلوده به واسط کاربرد کالسئین، دلالتبر ردیابی موفق R. solanacearum توسط واکنش LAMP دارد. اگرچه حساسیت آزمون LAMP (CFU/ml 104) مساوی و یا کمتر از PCR سنتی است، اما دقت واکنش مزبور جهت تایید قابل اطمینان وجود R. solanacearum در غده ‏های سیب زمینی کافی می ‏باشد. درمجموع، آزمون LAMP به همراه مرحله آشکارسازی کارایی چون استفاده از کالسئین، اطلاعات اولیه مناسبی را جهت غربالگری غده‏ های آلوده قبل از انبارداری و در حین حمل و نقل استانی مهیا می ‏سازد.

کلمات کلیدی

, آلودگی پنهان, پوسیدگی قهوه‏ای, ردیابی چشمی, fliC, LAMP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062958,
author = {نبوی چاشمی, سیده امه هانی and بقائی راوری, ساره and فلاحتی رستگار, ماهرخ and کبری مسلم خانی and جهانبخش مشهدی, وحید},
title = {ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله های سیب زمینی ایستگاه های قرنطینه ای ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2017},
volume = {31},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {277--283},
numpages = {6},
keywords = {آلودگی پنهان، پوسیدگی قهوه‏ای، ردیابی چشمی، fliC، LAMP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله های سیب زمینی ایستگاه های قرنطینه ای ایران
%A نبوی چاشمی, سیده امه هانی
%A بقائی راوری, ساره
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A کبری مسلم خانی
%A جهانبخش مشهدی, وحید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]