نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال پوست انگور سیاه سردشت با استفاده از امواج فراصوت )

نویسندگان: سارا متینی , سید علی مرتضوی , علیرضا صادقیان , اکرم شریفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکنیک های کلاسیک جهت استخراج ترکیبات زیست فعال گیاهی اغلب زمان بر هستند، نیاز به مقادیر بالای حلال دارند و نیز برخی ترکیبات فعال در طی فراینا تجزیه می شوند. در این تحقیق فرایند استخراج ترکیبات زیست فعال موجود در انگور سیاه سردشت با استفاده از امواج فراصوت و بهینه سازی فرایندهای استخراج به روش سطح پاسخ انجام گرفت. جهت پیش بینی رفتار نمونه ها، مدل چند جمله ای درجه ی دوم و از طرح مربع مرکزی با تعداد 11 تیمار و 3 تکرار در نقاط مرکزی استفاده گردید. فاکتورهای متغیر شامل دما ) 33 33 درجه سانتیگراد( و زمان ) 33 13 دقیقه( استخراج و پاسخ ها میزان آنتوسیانین، ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی - - اکسیدانی عصاره های استخراج شده بودند. طبق نتایج حاصل شرایط بهینه استخراج با امواج فراصوت دمای 33 درجه سانتیگراد و 114 میلی گرم اسید گالیک در 133 میلی لیتر عصاره، آنتوسیانین / زمان 13 دقیقه بود، که در این شرایط میزان ترکیبات فنلی 113 54 درصد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که روش التراسونیک روش مناسبی / 121/543 گرم در لیتر و فعالیت آنتی اکسیدان 98 جهت استخراج ترکیبات زیست فعال انگور سیاه سردشت می باشد.

کلمات کلیدی

, امواج فراصوت, فعالیت آنتی اکسیدانی, ترکیبات فنلی, آنتوسیانین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062975,
author = {سارا متینی and مرتضوی, سید علی and علیرضا صادقیان and اکرم شریفی},
title = {بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال پوست انگور سیاه سردشت با استفاده از امواج فراصوت},
booktitle = {نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
location = {رشت, ايران},
keywords = {امواج فراصوت، فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنلی، آنتوسیانین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال پوست انگور سیاه سردشت با استفاده از امواج فراصوت
%A سارا متینی
%A مرتضوی, سید علی
%A علیرضا صادقیان
%A اکرم شریفی
%J نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران
%D 2017

[Download]