زراعت و فناوری زعفران, دوره (5), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (123-131)

عنوان : ( تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی )

نویسندگان: حسین صحابی , محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه بنه مادری، مدیریت تغذیهای و نوع بنه از مه ترین عوامل در تعیین عملکرد و کیفیت زعفران ).L sativus Crocus (بشه ششمار میروند. بهمنظور بررسی نقش وزن بنه مادری و محلولپاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران ایرانی و اسپانیایی آزمایشی طی دو سال زراعی )31-4939 ،39-4937 )در مارعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش بهصورت فاکتوریشل و در قالب طر بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل نوع بنه در دو سطح )ایرانی و اسشپانیایی (، وزن بنه مادری در سه سطح )8 - 4 ،41 -4/8 و 79 -4/41 گرم( و محلولپاشی برگی در دو سطح )صفر و 2 درصد کود کامل ششامل فسشفیت پتاسی و بیومین( بود. بر اساس نتایج آزمایش، با افاایش وزن بنه مادری، تعداد گل در هر مترمربع، وزن گشل تشر و عملکشرد کاللشه خششک زعفران بهطور معنیداری افاایش یافت. عالوه بر این، استفاده از بنه مادری بار تر بهطور معنیداری منجر به افاایش تعداد بنه دختشری و عملکرد کل بنههای دختری شد. اثر محلولپاشی برگی نیا بر تعداد گل در واحد سطح و عملکرد کالله خشک زعفران معنیدار بود، ولی بشر تعداد کل بنه دختری در واحد سطح تأثیر معنیداری نداشت. اثر نوع بنه بر تعداد گل در واحد سطح، وزنتر گل، وزن خشک )کالله + خامه( و وزن خشک بنه معنیدار بود؛ بنابراین، بیشترین تعداد گل )1/18 در مترمربع(، وزنتر گل )9/71 گرم در مترمربع( و وزن خششک کاللشه + خامه )71/3 گرم در مترمربع( مربوط به اندازه بنه مادری 4/41 تا 79 گرم و کمترین مقدار مربوط به اندازه بنه کمتر از 8 گرم بود. همچنشین بیشترین تعداد گل )2/19 در مترمربع(، وزنتر گل )8/74 گرم در متر مربع( و وزن خشک گل )79/3 گرم در مترمربع( طی دو سال آزمایش مربوط به بنههای ایرانی بود. بر اساس نتایج، استفاده از بنههای مادری ایرانی با وزن مناسب جهشت کاششت )بشیش از 41 گشرم ( همشراه بشا محلولپاشی برگی میتواند در افاایش عملکرد گل و بنه زعفران مفید باشد.

کلمات کلیدی

, بنه, تغذیه برگی, زعفران,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062977,
author = {صحابی, حسین and جهان, محسن and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2017},
volume = {5},
number = {2},
month = {July},
issn = {2383-1529},
pages = {123--131},
numpages = {8},
keywords = {بنه، تغذیه برگی، زعفران، کالله.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی
%A صحابی, حسین
%A جهان, محسن
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2017

[Download]