زراعت و فناوری زعفران, دوره (5), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (123-131)

عنوان : ( تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی )

نویسندگان: حسین صحابی , محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه بنه مادری، مدیریت تغذیه­ ای و نوع بنه از مهم‌ترین عوامل در تعیین عملکرد و کیفیت زعفران ((Crocus sativus L. به شمار می­ روند. به‌منظور بررسی نقش وزن بنه مادری و محلول­پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران ایرانی و اسپانیایی آزمایشی طی دو سال زراعی (94-1393، 93-1392) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش به­ صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل نوع بنه در دو سطح (ایرانی و اسپانیایی)، وزن بنه مادری در سه سطح (8 - 1، 15- 1/8 و 23- 1/15 گرم) و محلول ­پاشی برگی در دو سطح (صفر و 7 درصد کود ­کامل شامل فسفیت پتاسیم و بیومین) بود. بر اساس نتایج آزمایش، با افزایش وزن بنه مادری، تعداد گل در هر مترمربع، وزن گل­ تر و عملکرد کلاله خشک زعفران به‌طور معنی­ داری افزایش یافت. علاوه بر این، استفاده از بنه مادری بزرگ‌تر به‌طور معنی­ داری منجر به افزایش تعداد بنه دختری و عملکرد کل بنه ­های دختری شد. اثر محلول پاشی برگی نیز بر تعداد گل در واحد سطح و عملکرد کلاله خشک زعفران معنی­دار بود، ولی بر تعداد کل بنه دختری در واحد سطح تأثیر معنی­ داری نداشت. اثر نوع بنه بر تعداد گل در واحد سطح، وزن­تر گل، وزن خشک (کلاله + خامه) و وزن خشک بنه معنی­ دار بود؛ بنابراین، بیشترین تعداد گل (6/48 در مترمربع)، وزن­تر گل (3/24 گرم در مترمربع) و وزن خشک کلاله + خامه (25/0 گرم در مترمربع) مربوط به اندازه بنه مادری 1/15 تا 23 گرم و کمترین مقدار مربوط به اندازه بنه کمتر از 8 گرم بود. همچنین بیشترین تعداد گل (7/43 در متر­مربع)، وزن‌تر گل (8/21 گرم در متر مربع) و وزن خشک گل (23/0 گرم در مترمربع) طی دو سال آزمایش مربوط به بنه­ های ایرانی بود. بر اساس نتایج، استفاده از بنه­ های مادری ایرانی با وزن مناسب جهت کاشت (بیش از 15 گرم) همراه با محلول­ پاشی برگی می­ تواند در افزایش عملکرد گل و بنه زعفران مفید باشد.

کلمات کلیدی

, بنه, تغذیه برگی, زعفران, کالله.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062977,
author = {صحابی, حسین and جهان, محسن and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2017},
volume = {5},
number = {2},
month = {July},
issn = {2383-1529},
pages = {123--131},
numpages = {8},
keywords = {بنه، تغذیه برگی، زعفران، کالله.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی
%A صحابی, حسین
%A جهان, محسن
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2017

[Download]