چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران , 2016-08-16

عنوان : ( بررسی اثر سیپروفلوکساسین بر حیات سلولی، قدرت کلنیزایی و مهاجرت سلولهای سرطان پروستات انسان )

نویسندگان: آسیه داوری اوارشک , راضیه جلال ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات اخیر ن شان داده ا ست که ب هکارگیری آنتیبیوتیکهایی که بر میتوکندری اثر نموده و باعث کاهش تولید ATP میگردند میتوانند بهعنوان داروهای مناسب برای درمان برخی از سرطا نها در نظر گرفته شوند. سیپروفلوکساسین یکی از آنتیبیوتیکهای خانوادهی کوینولونها میبا شد که در سلو لهای پ ستانداران با مهار توپوایزومرا ز II ، بهویژه ایزوزیم میتوک ندر یایی آن، با عث م هار زنجیر تنفسججی و کاهش سججنتز ATP میگردد. هدف از این تحقیق بررسججی اثر سیپروفلوکساسین بر حیات سلولی، قدرت کلنیزایی و مهاجرت سلولهای سرطان پروستات انسان، DU145 ، میباشد. مواد و روشها سلو لهای DU145 با غلظتهای مختلف آنتیبیوتیک سیپروفلوک سا س ین ) 1-μg ml 10/5-111 ( تیمار شدند و حیات 02 سجاعت پس از تیمار تعیین گردید. بهمنظور بررسجی اثر سجیپروفلوکسجاسجین بر قدرت - سجلولی در زمانهای 002 کلنیزایی سلو لهای مذکور، 511 عدد سلول در هر یک از خان ههای ظروف 02 - خانه کشت داده شد و پس از 02 ساعت نگهداری در انکوب اتور، سججلولها در مجاورت غلظ تهای مختلف آنت یبیوتیک قرار گرفتند و تعداد کلن یها بعد از 0 روز شمارش شد و در صد قدرت کلن یزایی ) Plating Efficiency% ( محا سبه گردید. از روش خراش ) Scratch assay ) برای بررسی اثر سیپروفلوکساسین بر مهاجرت سلولی سلو لهای DU145 استفاده شد. بدین منظور تعداد 115 سلول در هر یک از خانههای ظروف ک شت 02 - خانه ک شت داده شد و پس از 70 ساعت خرا شی بر روی سطح هر یک از خان هها ایجاد گردید. سلو لها به مدت 70 ساعت در مجاورت غلظ تهای مختلف سیپروفلوکساسین قرار گرفتند و عک سبرداری از خانهها هر 02 ساعت صورت گرفت و درصد مهاجرت با استفاده از برنامه ImageJ بهدست آمد. یافتهها غلظت 1-μg ml 111 سیپروفلوکساسین باعث مهار کامل رشد سلو لهای DU145 گردید، غلظتهای 1-μg ml 51 و 05 آن سبب تاخیر در ر شد شد و در غلظ ت 1-μg ml 10/5 آنتیبیوتیک کاهش قابل ملاحظهای در حیات سلو لهای مذکور م شاهده نگردید. تعداد کلنی و مهاجرت سلو لهای DU145 در ح ضور سیپروفلوک سا سین ب ه صورت واب سته به غلظت کاهش یافت، بهگونهای که غلظت 1-μg ml 51 آن باعث کاهش قابل توجه قدرت کلنیزایی و مهاجرت سلولی گردید. بحث و نتیجهگیری با توجه به نتایج این تحقیق بهنظر میر سد که سیپروفلوک سا سین از طریق کاهش حیات سلولی، قدرت کلنی زایی و مهاجرت سلولی باعث مهار رشد سلولهای سرطان پروستات میگردد

کلمات کلیدی

, سرطان پروستات, سیپروفلوکساسین, قدرت کلنیزایی, مهاجرت سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062986,
author = {داوری اوارشک, آسیه and جلال, راضیه},
title = {بررسی اثر سیپروفلوکساسین بر حیات سلولی، قدرت کلنیزایی و مهاجرت سلولهای سرطان پروستات انسان},
booktitle = {چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرطان پروستات، سیپروفلوکساسین، قدرت کلنیزایی، مهاجرت سلولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سیپروفلوکساسین بر حیات سلولی، قدرت کلنیزایی و مهاجرت سلولهای سرطان پروستات انسان
%A داوری اوارشک, آسیه
%A جلال, راضیه
%J چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران
%D 2016

[Download]