آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2018-1) , صفحات (839-851)

عنوان : ( بررسی رابطه آب و هوا با عملکرد و کارایی مصرف نور در کدو پوست کاغذی )

نویسندگان: محمد بنایان اول , مرتضی گلدانی , محمدرضا نادری , سارا اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات اقلیمی یکی از عوامل مهم نوسانات رشد و عملکرد اقتصادی گیاهان در مقیاس های زمانی و مکانی می باشد. ارزیابی تاثیرات اقلیمی بر رشد و عملکرد محصول به منظور دستیابی به الگوی رشد مطلوب و بالاترین عملکرد حائز اهمیت است. کدو پوست کاغذی (.Cucurbita pepo L)، گیاه مهمی از لحاظ اقتصادی است که در سرتاسر جهان برای روغن و مصارف دارویی کشت می شود. به منظور بررسی اثرات تغییرات سالیانه آب و هوا بر تجمع ماده خشک، عملکرد و کارایی مصرف نور (RUE) کدو پوست کاغذی از داده های آزمایش های سه سال زراعی (92،91، 1389) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شد. آنالیز آماری عملکرد و کارایی مصرف نور در کدو پوست کاغذی با متغیرهای اقلیمی شامل درجه روز رشد (GDD) ، بارندگی، تابش خورشیدی، پتانسیل تبخیر و تعرق و تعداد روزها با دمای حداکثر بالاتر از 32 درجه سانتیگراد (Tmax>32 oC) انجام شد. نتایج نشان داد که تاثیر کل بارندگی بر وزن خشک کدوی پوست کاغذی در سطح احتمال پنج درصد (P < 0.05) و تاثیر سایر متغیرها در سطح احتمال یک درصد (P < 0.01) معنی دار بود. همچنین، تمامی متغیرهای اقلیمی نیز تاثیر معنی داری (P < 0.01) بر کارایی مصرف نور کدو پوست کاغذی نشان دادند. همچنین، وزن خشک کدو پوست کاغذی و کارایی مصرف نور به ترتیب با پتانسیل تبخیر و تعرق کل و بارندگی در طول فصل رشد همبستگی قوی داشت. از اینرو، در تاریخ کشت مناسب و منطبق بر رشد کدو پوست کاغذی و در شرایط آب و هوایی مطلوب می توان بالاترین عملکرد ممکن را فراهم آورد.

کلمات کلیدی

, کدو پوست کاغذی, عوامل اقلیمی و عملکرد گیاهی, گیاه و محیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062997,
author = {بنایان اول, محمد and گلدانی, مرتضی and نادری, محمدرضا and اسدی, سارا},
title = {بررسی رابطه آب و هوا با عملکرد و کارایی مصرف نور در کدو پوست کاغذی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2018},
volume = {11},
number = {5},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۷۹۴۲},
pages = {839--851},
numpages = {12},
keywords = {کدو پوست کاغذی، عوامل اقلیمی و عملکرد گیاهی، گیاه و محیط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه آب و هوا با عملکرد و کارایی مصرف نور در کدو پوست کاغذی
%A بنایان اول, محمد
%A گلدانی, مرتضی
%A نادری, محمدرضا
%A اسدی, سارا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۹۴۲
%D 2018

[Download]