فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (15), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (23-34)

عنوان : ( طراحی و ساخت ناقل بیانی ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی برای قارچ دکمه ای )

نویسندگان: محسن اشرفی , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , مژگان پروندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی و ساخت ناقل بیانی ژن فعالکننده پلاسمینوژن بافتی انسانی برای قارچ دکمه ای

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی: اینترون, پروتئین نوترکیب, توالی ترشحی, راهانداز gpdII , قارچ دکمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062998,
author = {محسن اشرفی and فارسی, محمد and میرشمسی کاخکی, امین and پروندی, مژگان},
title = {طراحی و ساخت ناقل بیانی ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی برای قارچ دکمه ای},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2016},
volume = {15},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-7446},
pages = {23--34},
numpages = {11},
keywords = {واژههای کلیدی: اینترون، پروتئین نوترکیب، توالی ترشحی، راهانداز gpdII ، قارچ دکمه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و ساخت ناقل بیانی ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی برای قارچ دکمه ای
%A محسن اشرفی
%A فارسی, محمد
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A پروندی, مژگان
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2016

[Download]