همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2016-08-30

عنوان : ( ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز بومی خراسان رضوی بر سویه های اشرشیاکلی و سالمونلا )

نویسندگان: نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی سه گیاه دارویی )کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز( بومی خراسان، آزمایش فاکتوریل سه متغیره بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. متغیرهای طرح شامل سه نوع عصاره متانولی گیاهان آویشن خراسانی، زیره سبز و کاکوتی، سه غلظت 8 / 0 ، 4 / 0 و 2 / 0 میلیگرم بر میلی لیتر و دو نوع باکتری اشرشیاکلی و سالمونلا بود. عصاره متانولی این گیاهان به روش مسراسیون تهیه و با استفاده از روتاری خشک گردید. میزان فعالیت ضدمیکروبی با روش دیسک و چاهک تعیین گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که عصاره حاصل از آویشن خراسانی در غلظت 8 / 0 میلیگرم بر میلیلیتر در هر دو روش بیشترین خاصیت بازدارندگی را دارا میباشد و عصاره زیره سبز و کاکوتی اختلاف چندانی با هم نداشتند. در هر سه نوع عصاره با افزایش غلظت میزان بازدارندگی برای هر دو نوع باکتری اشرشیاکلی و سالمونلا افزایش داشتهاست.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, عصاره, دیسک, چاهک, فعالیت ضدمیکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063002,
author = {منصوری کلوخی, نرجس and مقدم, محمد and کاظمی, فاطمه and بحرینی, معصومه and آروئی, حسین},
title = {ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز بومی خراسان رضوی بر سویه های اشرشیاکلی و سالمونلا},
booktitle = {همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2016},
location = {همدان, ايران},
keywords = {گیاهان دارویی، عصاره، دیسک، چاهک، فعالیت ضدمیکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز بومی خراسان رضوی بر سویه های اشرشیاکلی و سالمونلا
%A منصوری کلوخی, نرجس
%A مقدم, محمد
%A کاظمی, فاطمه
%A بحرینی, معصومه
%A آروئی, حسین
%J همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2016

[Download]