تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (6), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (67-88)

عنوان : ( بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , فرشته صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مهمترین موضوعات مطرح در مدیریت، ماندگاری و تمایل به ماندن در محلّ کار سازمانی است. سازمان­ ها هزینه‌های زیادی صرف جذب، آموزش و نگه داری نیروی انسانی متخصّص می­ کنند، ولی در صورت فراهم­ نبودن شرایط مناسب با مشکل ترک سازمانی مواجه خواهند شد و این نیروهای ارزشمند با­ سختی و یا نارضایتی سازمان خود را ترک می­ کنند. از این ­رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن با متغیّر میانجی رضایت شغلی است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوة جمع­ آوری داده­ ها، توصیفی- پیمایشی است. با روش نمونه­ گیری تصادفی ساده، 210 نفر از 466 نفر از کارشناسان سازمان مورد مطالعه، پرسشنامه را تکمیل کردند. تجزیه ­و تحلیل اطّلاعات نیز با روش مدل­ سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم­افزار Amos انجام شده ­است. نتایج به­ دست­ آمده نشان می­دهد که معادلات ساختاری به‌کارگرفته­ شده، مدل نظری قوی‌ای برای پیش­بینی تمایل به ماندن از طریق مدیریت برند داخلی، لنگرهای شغلی و رضایت شغلی است. همچنین تأثیر معنی­ دار لنگرهای شغلی بر رضایت شغلی و تمایل به ماندن و تأثیر رضایت شغلی بر تمایل به ماندن و اثر میانجی رضایت شغلی در رابطة بین لنگرهای شغلی و تمایل به ماندن تأیید شده ­است، ولی تأثیرات مستقیم مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی و همچنین بر تمایل به ماندن تأیید نشده ­است.

کلمات کلیدی

, تمایل به ماندن, رضایت شغلی, لنگرهای شغلی, مدیریت برند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063020,
author = {رحیم نیا , فریبرز and صادقی, فرشته},
title = {بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2017},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-7744},
pages = {67--88},
numpages = {21},
keywords = {تمایل به ماندن; رضایت شغلی; لنگرهای شغلی; مدیریت برند داخلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A صادقی, فرشته
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2017

[Download]