دومین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری , 2017-07-26

عنوان : ( بررسی تاثیر مطالبات شغلی بر فرسودگی شغلی وتعهد سازمانی در میان کارکنان سازمان آب عراق )

نویسندگان: ریا عیدان معیبد الجماس , محمدمهدی فراحی , آذر کفاش پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مدل مطالبات بر فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی است. جامعه آماری پژوهش شامل 373 نفر از کارشناسان سازمان آب عراق بودند که 200 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری و به شیوه تصادفی در دسترس، انتخاب شدند. جهت سنجش مطالبات شغلی از پرسشنامه مطالبات شغلی زانتاپولو و بکر، برای سنجش فرسودگی شغلی از پرسشنامه مزلاچ، جهت سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه مایر و آلن استفاده شد. روایی گویه های پرسشنامه به روش محتوایی و تحلیل عاملی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه¬ها از آزمون همبستگی، و مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار آموس، و برای آزمون میانجی گری نیز از آزمون بارون و کنی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبتاً خوبی با داده¬ها برخوردار است. مطالبات شغلی به طور معناداری فرسودگی کارکنان را افزایش داد و همچنین مطالبات شغلی به طور معناداری تعهد سازمانی را کاهش داد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: مطالبات شغلی, فرسودگی شغلی, تعهد سازمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063025,
author = {الجماس, ریا عیدان معیبد and فراحی, محمدمهدی and کفاش پور, آذر},
title = {بررسی تاثیر مطالبات شغلی بر فرسودگی شغلی وتعهد سازمانی در میان کارکنان سازمان آب عراق},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: مطالبات شغلی، فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مطالبات شغلی بر فرسودگی شغلی وتعهد سازمانی در میان کارکنان سازمان آب عراق
%A الجماس, ریا عیدان معیبد
%A فراحی, محمدمهدی
%A کفاش پور, آذر
%J دومین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری
%D 2017

[Download]