دومین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری , 2017-07-26

عنوان : ( بررسی تاثیرمنابع شغلی بر عملکرد فردی کارکنان سازمان آب عراق )

نویسندگان: ریا عیدان معیبد الجماس , محمدمهدی فراحی , آذر کفاش پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر منابع شغلی بر عملکرد فردی کارکنان است. جامعه آماری پژوهش شامل 373 نفر از کارشناسان سازمان آب عراق بودند که 200 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری و به شیوه تصادفی در دسترس، انتخاب شدند. جهت سنجش منابع شغلی از پرسشنامه منابع شغلی زانتاپولو و بکر و برای ارزیابی عملکرد کارکنان نیز از پرسشنامه ارزیابی عملکرد مقیمی و رمضان، استفاده شد. روایی گویه های پرسشنامه به روش محتوایی و تحلیل عاملی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه¬ها از آزمون همبستگی، و مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار آموس استفاده شد. نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبتاً خوبی با داده¬ها برخوردار است. منابع شغلی به طور معناداری عملکرد فردی کارکنان سازمان آب عراق را افزایش داد .

کلمات کلیدی

, لغات کلیدی: منابع شغلی, عملکرد فردی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063026,
author = {الجماس, ریا عیدان معیبد and فراحی, محمدمهدی and کفاش پور, آذر},
title = {بررسی تاثیرمنابع شغلی بر عملکرد فردی کارکنان سازمان آب عراق},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لغات کلیدی: منابع شغلی، عملکرد فردی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرمنابع شغلی بر عملکرد فردی کارکنان سازمان آب عراق
%A الجماس, ریا عیدان معیبد
%A فراحی, محمدمهدی
%A کفاش پور, آذر
%J دومین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری
%D 2017

[Download]