پژوهش پرستاری ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (23-30)

عنوان : ( بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلی )

نویسندگان: آذر کفاش پور , امیر شجاعیان , سیدمحسن علاقه بندی حسینی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: درک حمایت های سازمانی که منجر به رضایت شغلی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی می شوند، می تواند برای مدیریت پرستاران و بهبود عملکرد آنها و در نتیجه بیمارستان ها مثمر ثمر باشد. از اینرو، مطالعه حاضر با هدف بررسی بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلی در بیمارستان حضرت قائم (عج) شهر مشهد انجام شده است. روش کار: مطالعه پیمایشی- علی حاضر بر روی 146 نفر از پرستاران بخش های آی سی یو بیمارستان حضرت قائم (عج) شهرستان مشهد در سال 1395 انجام شده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ارگان (1990) برای سنجش رفتارهای شهروندی سازمانی و پرسشنامه چانگ (2014) به منظور سنجش حمایت سازمانی ادراک شده و رضایت شغلی که متناسب با حوزه خدمات سلامت تدوین شده است، استفاده گردید. آزمون روایی همگرا برای آنها به ترتیب (54/0، 54/0 و 53/0) و ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی نیز به ترتیب (87/0، 72/0 و 72/0) بوده است. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون های توصیفی (نرم افزار SPSS) و همچنین مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس (نرم افزار Smart PLS) مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر معنی داری بر رضایت شغلی (75/4 = T، 63/0 = β) و رضایت شغلی اثر معنادار بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارد (23/2 = T، 66/0 = β). همچنین حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی اثری مستقیم دارد (56/2 = T،15/0 = β). نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مدیران پرستاری لازم است با ایجاد بستری حامی پرستاران، به گونه ای که این حمایت برای آنها به خوبی ملموس و قابل درک باشد، زمینه رضایت شغلی آنها را فراهم آورند و از این طریق بروز رفتارهای شهروندی سازمانی که ماهیتی اختیاری، داوطلبانه و فرانقش دارند را شاهد باشند.

کلمات کلیدی

, حمایت سازمانی ادراک شده, رضایت شغلی, رفتارهای شهروندی سازمانی, پرستاران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063027,
author = {کفاش پور, آذر and شجاعیان, امیر and علاقه بندی حسینی طوسی, سیدمحسن},
title = {بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلی},
journal = {پژوهش پرستاری ایران},
year = {2017},
volume = {12},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-7012},
pages = {23--30},
numpages = {7},
keywords = {حمایت سازمانی ادراک شده، رضایت شغلی، رفتارهای شهروندی سازمانی، پرستاران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلی
%A کفاش پور, آذر
%A شجاعیان, امیر
%A علاقه بندی حسینی طوسی, سیدمحسن
%J پژوهش پرستاری ایران
%@ 1735-7012
%D 2017

[Download]