مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان, دوره (14), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (36-47)

عنوان : ( تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی با تاکید بر ارزش های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: آذر کفاش پور , سیده فاطمه قاسم پورگنجی , وحید بابازاده سرخان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیای امروز و با افزایش نقش زنان در مشاغل گوناگون، لزوم انجام تحقیقاتی درباره عوامل موثر بر واکنش های شغلی آنان احساس می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد و هم چنین بررسی نقش تعدیل کننده متغیر ارزش های کاری کارکنان بود. روش نمونه گیری، طبقه بندی دو مرحله ای و تصادفی ساده بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 210 تن تعیین شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون میانگین، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار WARPPLS استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که ادراک از بافت اخلاقی بر رضایت مندی شغلی (0.56=β) و قصد ترک شغل (0.36- =β) موثر است. همچنین نقش تعدیلگر ارزش های کاری بر رضایت مندی شغلی (0.44=β) مورد تایید قرار گرفت. اگرچه که ارزش رابطه (0.53=β) و ارزش پاداش (0.35=β) نقش اثرگذارتری بر رابطه میان اخلاقیات در سازمان و رضایت مندی شغلی دارند.

کلمات کلیدی

, بافت اخلاقی, رضایت مندی شغلی, قصد ترک شغل, ارزش های کاری, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063028,
author = {کفاش پور, آذر and قاسم پورگنجی, سیده فاطمه and وحید بابازاده سرخان},
title = {تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی با تاکید بر ارزش های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان},
year = {2017},
volume = {14},
number = {4},
month = {February},
issn = {2538-2926},
pages = {36--47},
numpages = {11},
keywords = {بافت اخلاقی، رضایت مندی شغلی، قصد ترک شغل، ارزش های کاری، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی با تاکید بر ارزش های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد)
%A کفاش پور, آذر
%A قاسم پورگنجی, سیده فاطمه
%A وحید بابازاده سرخان
%J مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان
%@ 2538-2926
%D 2017

[Download]