فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی, دوره (32), شماره (115), سال (2017-7) , صفحات (167-173)

عنوان : ( مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی کلیه در مرغ شاخ دار )

نویسندگان: بشیر سبحانی , احمدعلی محمدپور , ابوالقاسم نبی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلیه ها اندام های مهمی هستند که حجم و ترکیب مایعات بدن و فشار خون را تنظیم می کنند. بخش اساسی کار کلیه به وسیله گردیزه ها انجام م یشود که مواد زائد حاصل از سوخت وساز را از بدن خارج می کند. با توجه به اینکه در رابطه با بافت شناسی و هیستوشیمی کلیه مرغ شاخ دار اطلاعات کمی وجود داشت تحقیق حاضر بر روی 5 قطعه از این حیوان صورت گرفت. نمونه ها پس از تهیه ابتدا بیهوش و سپس کلیه آ نها به همراه استخوان خاجی جدا شد و در محلول بافر فرمالین 10 درصد به مدت 24 ساعت قرار گرفت و سپس کلیه ها از استخوان جدا شد. از نمونه ها مقاطع بافتی تهیه گردید و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین – ائوزین و رنگ آمیزی ترکیبی پاس آلسین بلو مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بافت پوششی لوله های نزدیک)پروکسیمال(، دور)دیستال( و جمع کننده قشر از نوع مکعبی ساده بود و لوله های نزدیک قسمت اعظم بخش قشر را فرا گرفته بودند. بافت پوششی خم های ضخیم و نازک هنله از نوع مکعبی بود که در خم نازک مکعبی کوتاه بود در حالی که بافت پوششی لوله های ضخیم هنله از نوع مکعبی بلند بود. بافت پوششی لوله های جمع کننده مرکزی از نوع مکعبی بلند تا استوانه ای بود. در مطالعه هیستوشیمی غشای رأسی یاخته های لوله های دور و جمع کننده با آلسین بلو و غشای رأسی یاخته های لوله های نزدیک با پاس رنگ گرفته بود و از هم متمایزگردیدند.

کلمات کلیدی

, بافت شناسی, هیستوشیمی, کلیه, مرغ شاخ دار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063031,
author = {سبحانی, بشیر and محمدپور, احمدعلی and نبی پور, ابوالقاسم},
title = {مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی کلیه در مرغ شاخ دار},
journal = {فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی},
year = {2017},
volume = {32},
number = {115},
month = {July},
issn = {2423-5407},
pages = {167--173},
numpages = {6},
keywords = {بافت شناسی، هیستوشیمی، کلیه، مرغ شاخ دار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی کلیه در مرغ شاخ دار
%A سبحانی, بشیر
%A محمدپور, احمدعلی
%A نبی پور, ابوالقاسم
%J فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی
%@ 2423-5407
%D 2017

[Download]