پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, دوره (5), شماره (3), سال (2017-10) , صفحات (27-42)

عنوان : ( تغییرات بالای مولکولی و ریخت شناختی جمعیت های شاه کولی Alburnus mossulensis در ایران )

نویسندگان: طوبی محمدیان کلات , منصور علی آبادیان , حمید رضا اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات ریخت شناختی و ژنتیکی جمعیت های گونه ی شاه کولی جنوبی Alburnus mossulensis از چهار زیر حوضه¬ی تیگره (دجله)، پرسیس، و هرمز (حوضه خلیج فارس) و حوضه رودخانه کر بررسی شد. اندازه گیری 39 صفت ریخت شناسی در 110 نمونه جمع آوری شده از 17 رودخانه حوضه های جنوبی نشان داد که تمایز معنی داری در صفات شمارشی بین برخی جمعیت ها مشاهده می شود. این نتایج با داده های شاخص درون زادآوری و فاصله ی ژنتیکی بدست آمده از 1022 نوکلوتید از ژن سایتوکروم بی نیز تایید می شود. از مجموع 17 جمعیت مطالعه شده، صفات شمارشی و مولکولی تا حدود زیادی جمعیت حوضه رودخانه کر را از جمعیت های دو زیرحوضه ی پرسیس و هرمز متمایز می کند، اما این جمعیت با برخی جمعیت های زیر حوضه ی تیگره فاقد جدایی ریختی است. جمعیت زیر حوضه های هرمز و پرسیس از هم جدا نمی شوند. در آنالیز واریانس مولکولی، علی رغم مشاهده میزان جریان ژنتیکی پایین بین جمعیت حوضه ی کر و اغلب جمعیت ها، بین میزان واگرایی ژنتیکی و فاصله جغرافیایی همبستگی معنی داری مشاهده نشد. تغییرات مشاهده شده در صفات ریختی و ژنتیکی بین جمعیت های این گونه، احتمالا بعلت تاریخچه ی پیچیده ی زمین شناسی منطقه و جدایی نسبی و یا کامل حوضه ها از یکدیگر می باشد. براساس داده های موجود واگرایی مشاهده شده درحد تغییرات درون گونه ای ارزیابی می شود.

کلمات کلیدی

, Alburnus mossulensis, سیتوکروم b, جمعیت, تغییرات درون گونه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063037,
author = {محمدیان کلات, طوبی and علی آبادیان, منصور and حمید رضا اسماعیلی},
title = {تغییرات بالای مولکولی و ریخت شناختی جمعیت های شاه کولی Alburnus mossulensis در ایران},
journal = {پژوهش های ماهی شناسی کاربردی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {3},
month = {October},
issn = {2423-6349},
pages = {27--42},
numpages = {15},
keywords = {Alburnus mossulensis، سیتوکروم b، جمعیت، تغییرات درون گونه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات بالای مولکولی و ریخت شناختی جمعیت های شاه کولی Alburnus mossulensis در ایران
%A محمدیان کلات, طوبی
%A علی آبادیان, منصور
%A حمید رضا اسماعیلی
%J پژوهش های ماهی شناسی کاربردی
%@ 2423-6349
%D 2017

[Download]