پژوهش های تولید گیاهی, دوره (23), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (17-35)

عنوان : ( تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) )

نویسندگان: حمید مروی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , محمد آرمین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: هندوانه ابوجهل یکی از گیاهان دارویی مهم در طب سنتی میباشد و عمدتاً در مناطق خشک و بیابانی رشد می کند که تاکنون تحقیقات اندکی پیرامون نیازها ی زراع ی آن انجام شده است . در ب ین عوامل مختلف زراعی تعیین مناسب ترین تاریخ کشت و تراکم گیاهی جهت حصول عملکرد مناسب، ضرور ی تر ین عوامل محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی اثر تاریخ کاشت و تر اکم بوته بر عمل ک رد و اجز ای عملکرد گیاه دارویی هندوانه ابوجهل انجام شد. مواد و روش ها: آزمایش به صورت مزرعه ای در قالب طرح کرت های خرد شده با طرح پا ی ه بلوک کامل 1391 در شهرستان سبزوار اجرا شد. عامل اصل ی شامل سه تار یخ - تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 92 4 و 8 بوته در مترمربع ) ، کاشت ( 15 فروردین، 15 اردیبهشت و 15 خرداد) و عامل فرعی شامل سه تراکم ( 2 انتخاب شد. در پایان فصل رشد تعداد میوه در مترمربع، وزن خشک تک میوه، تعداد دانه در می وه، وزن صد دانه، عملکرد زیست توده، شاخص برداشت، عملکرد میوه و عملکرد دانه به عنوان متغیرها ی کم ی و درصد کوکوربیتاسین و کلوسینتین به عنوان متغیرهای کیفی اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت و سطوح تراکم بر اکثر صفات مورد مطالعه تأثیر معنی داری داشتند ولی اثرات متقابل در بیشتر صفات معنی دار نشد. تأخیر در کاشت سبب کاهش معنی دار تعداد میوه در مترمربع، عملکرد زیست توده، عملکرد میوه و دانه، شاخص برداشت، مقدار کلوسینتین و کوکوربیتاسین میوه شد ولی وزن صد دانه و تعداد دانه در میوه تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت. اختلاف معنی داری ب ین تاریخ کاشت اول و دوم از نظر تعداد میوه در مترمربع، عملکرد دانه، شاخص برداشت، مقدار کلوس ینتین و کوکوربیتاسین میوه وجود نداشت. تاریخ کاشت 15 خرداد بیشترین وزن خشک تک میوه را تولی د نمود ول ی اختلاف آن با تاریخ کاشت 15 فروردین معنی دار نبود. با افز ایش تر اکم، تعداد م ی وه در مترمربع، عمل ک رد زیست توده، عملکرد میوه و عملکرد دانه، مقدار کلوسینتین و کوکوربیتاسین میوه به صورت معن ی داری افز ایش یافت. وزن خشک تک میوه، تعداد دانه در میوه، وزن صد دانه و شاخص برداشت تحت تأثیر تراکم بوته قرار نگرفت. اختلاف معنی داری بین تراکم 4 و 8 بوته در مترمربع از نظر تعداد میوه، عملکرد زیست توده، عملکرد میوه، عملکرد دانه، مقدار کلوسینتین و کوکوربیتاسین میوه وجود نداشت. نتیجه گیری: به طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد بالاترین عملکرد دانه و میوه در گیاه هندوانه ابوجهل در تاریخ کاشت 15 فروردین و تراکم 4 بوته در مترمربع حاصل گردید. از نظر صفات ک یف ی تار یخ کاشت 15 اردیبهشت و تراکم 8 بوته در مترمربع بر ای کوکوربیتاس ین و تراکم 2 بوته در مترمربع بر ای کلوس ینتین مناسب ترین تاریخ کشت و تراکم گیاهی بود

کلمات کلیدی

, هندوانه ابوجهل, تاریخ کاشت, کلوسینتین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063038,
author = {مروی, حمید and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن and محمد آرمین},
title = {تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.)},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2017},
volume = {23},
number = {4},
month = {February},
issn = {2322-2050},
pages = {17--35},
numpages = {18},
keywords = {هندوانه ابوجهل، تاریخ کاشت، کلوسینتین، کوکوربیتاسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.)
%A مروی, حمید
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%A محمد آرمین
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2017

[Download]