شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (36), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (117-127)

عنوان : ( سنتز و شناسایی ترکیب هیبریدی معدنی-آلی نوین بر پایه‌ی پُلی‌اکسومتالات نوع کگینی [H3[(PO4)Mo12O36 )

نویسندگان: سمیه طالقانی , مسعود میرزائی شهرابی , حسین اشتیاق حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجمع پلی‌اکسوآنیون نوع کگینی فسفومولیبدیک اسید [(PO4)Mo12O36]3- و کمپلکس [La(DMF)8]3+به‌وسیله‌ی روش لایه‌ای در دمای اتاق منجر به تشکیل یک ترکیب هیبریدی جدید معدنی-آلی با فرمول (1) (DMF = N,N- dimethylformamide) [La(DMF)8][(PO4)Mo12O36] شد. هیبرید مربوط با روش‌های تجزیه‌ی عنصری، طیف‌سنجی زیر قرمز(IR)، طیف‌سنجی انرژی پاشندگی پرتو X (EDS)، ولتامتری چرخه‌ای(cyclic voltammetry) و پراش پرتو X تک بلور شناسایی شد. این ترکیب در سیستم اورتورومبیک با گروه فضایی Pna21 با چهار مولکول به ازای هر سلول واحد تبلور یافته است. پارامترهای سلول واحد عبار‌‌ت هستند از: Å(5) 1505/27a = ، Å (4) 5111/18b =، Å (3) 5055/13= c و 90α = β= γ=. مقدار R نهایی آن 0424/0 برای 65109 بازتاب مشاهده شده است. در این ساختار بلوری، برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی از نوع C─H•••O باعث پایداری ساختار بلوری شده و با متصل کردن بخش‌های متفاوت با یک‌دیگر، شبکه‌ی سه بُعدی اَبَرمولکولی تشکیل می‌دهند. فعالیت‌های اکسایش-کاهش برای مرکزهای مولیبدن با استفاده از ولتامتری چرخه‌ای مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, پلی‌اکسومولیبدات, کگین, هیبرید معدنی-آلی, ساختار بلوری, پیوند هیدروژنی, ولتامتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063044,
author = {طالقانی, سمیه and میرزائی شهرابی, مسعود and اشتیاق حسینی, حسین},
title = {سنتز و شناسایی ترکیب هیبریدی معدنی-آلی نوین بر پایه‌ی پُلی‌اکسومتالات نوع کگینی [H3[(PO4)Mo12O36},
journal = {شیمی و مهندسی شیمی ایران},
year = {2017},
volume = {36},
number = {1},
month = {September},
issn = {1022-7768},
pages = {117--127},
numpages = {10},
keywords = {پلی‌اکسومولیبدات، کگین، هیبرید معدنی-آلی، ساختار بلوری، پیوند هیدروژنی، ولتامتری چرخه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنتز و شناسایی ترکیب هیبریدی معدنی-آلی نوین بر پایه‌ی پُلی‌اکسومتالات نوع کگینی [H3[(PO4)Mo12O36
%A طالقانی, سمیه
%A میرزائی شهرابی, مسعود
%A اشتیاق حسینی, حسین
%J شیمی و مهندسی شیمی ایران
%@ 1022-7768
%D 2017

[Download]