علوم آب و خاک, دوره (20), شماره (78), سال (2017-1) , صفحات (1-13)

عنوان : ( ویژگی‌های سینتیکی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت )

نویسندگان: حدیثه رحمانی , امیر لکزیان , علیرضا کریمی , اکرم حلاج نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اوره یکی از پرکاربردترین کودهای نیتروژن‌دار در زمین‌های کشاورزی است. سرنوشت این کود در خاک بسیار وابسته به فعالیت آنزیم اوره‌آز بوده و این آنزیم نیز عمدتاً به‌صورت جذب‌ شده بر سطح کلوئیدهای خاک به‌ویژه رس‌ها قرار دارد. به‌منظور بررسی ویژگی‌های سینتیکی اوره‌آز آزاد و جذب‌ شده بر سطوح رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت، آزمایشی با هشت سطح غلظت اوره (۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ میلی مولار) و غلظت ۱ واحد آنزیمی در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و ۷pH= انجام شد. جذب اوره‌آز بر سطوح رس‌ها ویژگی‌های سینتیکی آن را نسبت به حالت آزاد تحت تأثیر قرار داد. نتایج نشان دادند که اوره‌آز در هر دو حالت آزاد و جذب‌ شده از سینتیک میکائیلیس- منتن پیروی می‌نمود. بیشترین مقدار Vmax پس از اوره‌آز آزاد در کمپلکس اوره‌آز- سپیولیت و کمترین میزان Km نیز در کمپلکس اوره‌آز- ورمیکولیت مشاهده گردید. همچنین نتایج نشان دادند که بیشترین کارایی کاتالیزوری پس از اوره‌آز آزاد به‌ترتیب متعلق به اوره‌آز در حضور ورمیکولیت و سپیولیت بود. همچنین فاکتور اثربخشی برای اوره‌آز جذب‌ شده بر سطح سپیولیت بیشتر از اوره‌آز جذب‌ شده بر سطح ورمیکولیت بوده و این امر به‌نوعی مبین کامل‌تر بودن فرآیند پخشیدگی در حضور سپیولیت است.

کلمات کلیدی

, اوره, اوره‌آز, سپیولیت, ورمیکولیت, ویژگی‌های سینتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063073,
author = {رحمانی, حدیثه and لکزیان, امیر and کریمی, علیرضا and حلاج نیا, اکرم},
title = {ویژگی‌های سینتیکی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2017},
volume = {20},
number = {78},
month = {January},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {اوره، اوره‌آز، سپیولیت، ورمیکولیت، ویژگی‌های سینتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی‌های سینتیکی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت
%A رحمانی, حدیثه
%A لکزیان, امیر
%A کریمی, علیرضا
%A حلاج نیا, اکرم
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2017

[Download]