محیط زیست طبیعی, دوره (70), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (385-396)

عنوان : ( تمایل به پرداخت برای انرژی های محیط زیست محور در استان خراسان رضوی: کاربرد الگوی توبیت فضایی )

نویسندگان: محمد قربانی , نازنین محمدرضازاده بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به کارگیری روش های برآورد عوامل موثر بر تمایل به پرداخت برای انرژی های تجدید پذیر جهت انجام برنامه ریزی های اقتصادی و اتخاذ سیاست های مناسب برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر امری ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر با استفاده از اطلاعات مقطع زمانی 245 خانوار شهری و روستایی در سه شهرستان منتخب استان خراسان رضوی (مشهد، نیشابور، سبزوار) برای سال 1393، به بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر تمایل به پرداخت برای انرژی های تجدیدپذیر می پردازد. برای این منظور درچارچوب ارزش گذاری مشروط انتها باز، از روش توبیت فضایی استفاده شده است. نتایج نشان داد که تمایل به پرداخت بطور معناداری تحت تأثیر عوامل مکانی قرار گرفته است. متوسط تمایل به پرداخت ماهانه خانوارهای مشهدی 545/48 هزار تومان است که در مقایسه با 778/43 و 261/40 هزار تومان برای ساکنین شهرستان های نیشابور و سبزوار بالاتر است. بنابراین، ساختار فضایی مولفه ای غیر قابل چشم پوشی در مطالعات ارزش گذاری محسوب می شود. بر این اساس توصیه می شود که در مطالعات ارزش گذاری مورد توجه محققین قرار بگیرد.

کلمات کلیدی

, انرژی های تجدیدپذیر, تمایل به پرداخت, توبیت فضایی, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063098,
author = {قربانی, محمد and محمدرضازاده بزاز, نازنین},
title = {تمایل به پرداخت برای انرژی های محیط زیست محور در استان خراسان رضوی: کاربرد الگوی توبیت فضایی},
journal = {محیط زیست طبیعی},
year = {2017},
volume = {70},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7764},
pages = {385--396},
numpages = {11},
keywords = {انرژی های تجدیدپذیر، تمایل به پرداخت، توبیت فضایی، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تمایل به پرداخت برای انرژی های محیط زیست محور در استان خراسان رضوی: کاربرد الگوی توبیت فضایی
%A قربانی, محمد
%A محمدرضازاده بزاز, نازنین
%J محیط زیست طبیعی
%@ 2008-7764
%D 2017

[Download]