پژوهش های حسابداری مالی, دوره (8), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (55-76)

عنوان : ( بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری )

نویسندگان: هنگامه نظری , رضا حصارزاده , محمدرضا عباس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل زبان‌شناختی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری است. یکی از مهم‌ترین عوامل زبان‌شناختی، ساخت زبان گزارش‌های مالی (شامل زبان عینی و زبان انتزاعی) است. اثرگذاری ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری،‌ تحت تأثیر عوامل روان‌شناختی (شامل فاصلۀ روانی) است، بنابراین پژوهش حاضر به آزمون تأثیر ساخت زبان و فاصلۀ روانی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری می‌ردازد. برای این آزمون، از یک طرح آزمایشی 2×4 (شامل چهار سناریوی ارائۀ اطلاعات از اطلاعات کاملاً انتزاعی تا کاملاً عینی و دو سناریوی فاصلۀ روانی کم و زیاد) استفاده می‌شود. بر اساس نتایج پژوهش، به‌طور کلی ساخت زبان به‌تنهایی تأثیری بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری ندارد. به‌علاوه با افزایش فاصلۀ روانی، تأثیر ساخت زبان بر تمایل به سرمایه‌گذاری تغییر نمی‌کند. همچنین، تحلیل حساسیت یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد،‌ ساخت زبان زمانی بر تمایل به سرمایه‌گذاری اثرگذار است که عینیت اطلاعات بیشتر با روش‌های محتوایی (ارائۀ اطلاعات بیشتر) و نه شکلی (نظیر روان‌سازی متن) تقویت شود.

کلمات کلیدی

, زبان عینی, نظریۀ سطح تفسیر, فاصلۀ روانی, زبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063100,
author = {نظری, هنگامه and حصارزاده, رضا and عباس زاده, محمدرضا},
title = {بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7691},
pages = {55--76},
numpages = {21},
keywords = {زبان عینی; نظریۀ سطح تفسیر; فاصلۀ روانی; زبان انتزاعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری
%A نظری, هنگامه
%A حصارزاده, رضا
%A عباس زاده, محمدرضا
%J پژوهش های حسابداری مالی
%@ 2008-7691
%D 2017

[Download]