پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences, دوره (18), شماره (7), سال (2016-7) , صفحات (7-14)

عنوان : ( بررسی ارتباط راهبردی های مقابله در بارداری با میزان استرس ادراک شده مادران باردار )

نویسندگان: آزاده سارانی , صدیقه اظهری , سیدرضا مظلوم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: تغییرات جسمی و روانی ایجاد شده دوران بارداری، موجب ایجاد سطوح بالایی از استرس می گردد که با پیامدهای نامطلوب برای مادر و جنین همراه است و زن باردار برای غلبه به چالش های ایجاد شده در دوران بارداری نیازمند مقابله است. این مطالعه به منظور بررسی همبستگی راهبردهای مقابله با استرس بارداری و میزان استرس ادراک شده مادران باردار انجام شد. مواد و روش­ها: این مطالعه همبستگی بر روی 500 زن باردار مراجعه کننده به 20 مرکز بهداشتی شهر مشهد به روش نمونه گیری تصادفی انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استرس ادراک شده که دامنه نمرات بین 0 تا 56 می باشد و نمره بالاتر نشان دهنده استرس ادراک شده بیشتر است و پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس بارداری که نمره هر خرده مقیاس بصورت مجزا اندازه گیری می شود، جمع آوری و بررسی گردید. یافته ­ها: میانگین نمره راهبرد آمادگی برنامه ریزی شده12/3±34/9، راهبرد اجتنابی9/5±14/3، راهبرد معنوی مثبت 5/7±17/3 و استرس ادارک شده واحدهای پژوهش 9/6±23/3 بود. بین استرس ادراک شده و راهبرد آمادگی برنامه ریزی شده (0/69− r=) و راهبرد معنوی مثبت (0/68− r=) همبستگی خطی معکوس و معنی ­دار وجود دارد و بین استرس ادراک شده و راهبرد اجتنابی(75/0r=) همبستگی خطی مستقیم و معنی ­دار وجود دارد (0/0001 p<). نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که استرس ادراک شده با راهبرد آمادگی برنامه ریزی شده و معنوی مثبت ارتباط معکوس و با راهبرد اجتنابی ارتباط مستقیم دارد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: استرس, استرس ادراک شده, راهبردهای مقابله با استرس, بارداری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063101,
author = {آزاده سارانی and صدیقه اظهری and سیدرضا مظلوم and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی ارتباط راهبردی های مقابله در بارداری با میزان استرس ادراک شده مادران باردار},
journal = {پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences},
year = {2016},
volume = {18},
number = {7},
month = {July},
issn = {1561-4107},
pages = {7--14},
numpages = {7},
keywords = {واژه های کلیدی: استرس، استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله با استرس، بارداری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط راهبردی های مقابله در بارداری با میزان استرس ادراک شده مادران باردار
%A آزاده سارانی
%A صدیقه اظهری
%A سیدرضا مظلوم
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences
%@ 1561-4107
%D 2016

[Download]