مدل سازی در مهندسی, دوره (14), شماره (47), سال (2017-3) , صفحات (127-140)

عنوان : ( بررسی آیرودینامیکی جریان پتانسیل روی هواپیماهای بال و بدنه یکپارچه )

نویسندگان: هادی دستورانی , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق یک روش عددی برمبنای جریان حلقوی برای تحلیل آیرودینامیکی هواپیماهای بال و بدنه یکپارچه توسعه داده شده است. در کار حاضر ابتدا نتایج حاصل از این روش با نتایج تجربی صحه گذاری شده است و سپس سه پیکربندی بال و بدنه یکپارچه‌ی رایج انتخاب شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است تا پیکربندی مناسب‌تر برای هواپیماهای بال و بدنه یکپارچه مشخص گردد. نتایج نشان می‌دهد که پیکربندی‌های Aو B از نظر مشخصه‌های آیرودینامیکی نسبت به پیکربندی C برتری دارند. از طرفی دیگر پیکربندی A به دلایل دارا بودن توزیع لیفت یکنواخت‌تر در راستای بازه ، دارا بودن درگ القایی کمتر، داشتن فضای خالی بیشتر و به طبع آن حمل بار مفید بیشتر و ایجاد سر و صدای کمتر نسبت به پیکربندی B برتری دارد. بنابراین در نهایت پیکربندی A به عنوان پیکربندی مناسب‌تر برای هواپیماهای بال و بدنه یکپارچه انتخاب شده است.

کلمات کلیدی

, هواپیما بال بدنه یکپارچه , روش شبکه ی گردابه ا ی, گردابه نعلی اسبی شکل , ضرایب آیرودینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063102,
author = {دستورانی, هادی and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی آیرودینامیکی جریان پتانسیل روی هواپیماهای بال و بدنه یکپارچه},
journal = {مدل سازی در مهندسی},
year = {2017},
volume = {14},
number = {47},
month = {March},
issn = {2008-4854},
pages = {127--140},
numpages = {13},
keywords = {هواپیما بال بدنه یکپارچه ، روش شبکه ی گردابه ا ی، گردابه نعلی اسبی شکل ، ضرایب آیرودینامیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آیرودینامیکی جریان پتانسیل روی هواپیماهای بال و بدنه یکپارچه
%A دستورانی, هادی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J مدل سازی در مهندسی
%@ 2008-4854
%D 2017

[Download]