چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23

عنوان : ( بررسی شاخص های زیستی گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه ارتکند )

نویسندگان: اسراء محمد النویجی , امید صفری , فاطمه طباطبائی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بزرگ بیمهرگان کفزی در اکوسیستمهای آبی به عنوان شاخصی از تغییرات فیزیکوشیمیایی آبها، وجود یا عدم وجود آلودگی ها و همچنین معیاری از تغییرات دوره ای آنها محسوب می شوند. در این تحقیق سعی شده است که میزان تنوع این بزرگ بیمهرگان موجود در رودخانه ارتکند با استفاده از شاخص شانون وینر و تأثیر - فصل و ایستگاه های نمونه برداری بر فراوانی و پراکندگی آنها و همچنین کیفیت آب با استفاده از شاخص هیلسنهوف مورد بررسی قرار گیرد. نمونه برداری در 4 ایستگاه در مسیر رودخانه ارتکند در تابستان، پاییز و زمستان انجام شد. پس از جداسازی نمونه ها در آزمایشگاه، لاروها و نمف ها و بالغین برخی راسته ها با استفاده از کلیدهای شناسایی در سطح راسته، خانواده و سرده شناسایی شدند. نتایج حاصل از شاخص های شانون وینر و هیلسنهوف نشان داد که محل ورود پساب مزرعه پرورش ماهی در وضعیت کیفی نامناسب قرار داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد شاخص زیستی شانون وینر در ایستگاه مطالعاتی بالادست بیشترین مقدار را در فصل تابستان نشان داد. در این رابطه بیشترین میزان شاخص هیلسنهوف در ایستگاه محل ورود پساب و در فصل تابستان مشاهده شد. در مجموع، استفاده از شاخص های زیستی ارزیابی جوامع بزرگ بی مهرگان کف زی می تواند به مدیریت بهینه پساب خروجی منابع آلاینده کمک شایانی نماید.

کلمات کلیدی

, بزرگ بی مهرگان کفزی, شاخص شانون وینر, شاخص هیلسنهوف, رودخانه ارتکند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063107,
author = {محمد النویجی, اسراء and صفری, امید and طباطبائی یزدی, فاطمه},
title = {بررسی شاخص های زیستی گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه ارتکند},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بزرگ بی مهرگان کفزی، شاخص شانون وینر، شاخص هیلسنهوف، رودخانه ارتکند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شاخص های زیستی گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه ارتکند
%A محمد النویجی, اسراء
%A صفری, امید
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%J چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
%D 2017

[Download]