اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (8), شماره (27), سال (2017-1) , صفحات (20-31)

عنوان : ( تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L) )

نویسندگان: همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیرحسین شیرانی راد , محمد کافی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر اولئیک اسید، لینولئیک اسید، مقدار کلروفیل و عملکرد لاین های کلزا به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرارانجام شد. آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح آبیاری معمول بر اساس 80 میلیمتر تبخیر از تشتک کلاسی A و تنش (قطع آبیاری از مرحله گل هی به بعد) و لاین ها به عنوان عامل فرعی در چهار سطح شامل BAL3 ,R15 ,109 ,BAL15 بود.آزمایش در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد.اثر آبیاری بر عملکرد، لینولئیک اسید،کلروفیل a و کلروفیل b معنی دار بود.بیشترین درصد اسید اولئیک با 14/66 درصد مربوط به لاین L109 وکمترین میزان در لاین BAL15 با 63/79 درصد گزارش شد. اثر متقابل آبیاری و لاین بر روی کلروفیل a و b و کلروفیل کل معنی دار بود. مقدار کلروفیل a با اعمال تنش از 1/417 به 0/916 میلیگرم در گرم در وزن تر کاهش 10 درصدی داشت و.میزان کلروفیل b در تیمار تنش نسبت به تیمار آبیاری معمول 11 درصد کاهش نشان داد.میزان کلروفیل کل از 1/516 به 1/23 میلی گرم در گرم در وزن تر در مقایسه با تیمار آبیاری کاهش نشان داد. در بررسی برهمکنش آبیاری و لاین،در تیمار آبیاری معمول و لاین L109 عملکرد دانه با 5568 کیلوگرم در هکتار بیشترین محصول را داشت. نتایج نشان داد.کمترین عملکرد دانه مربوط به لاین BAL15 بود که بعد ازاعمال تنش خشکی لاینBAl15 حدود 35 درصد افت عملکرد داشت.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, کلزا, کلروفیل, اولئیک و لینولئیک اسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063115,
author = {چگنی, همایون and گلدانی, مرتضی and امیرحسین شیرانی راد and کافی, محمد},
title = {تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L)},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {27},
month = {January},
issn = {2008-5958},
pages = {20--31},
numpages = {11},
keywords = {تنش خشکی; کلزا; کلروفیل; اولئیک و لینولئیک اسید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L)
%A چگنی, همایون
%A گلدانی, مرتضی
%A امیرحسین شیرانی راد
%A کافی, محمد
%J اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ 2008-5958
%D 2017

[Download]