روانشناسی بالینی و شخصیت, دوره (14), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (51-60)

عنوان : ( اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانواده )

نویسندگان: نسیبه منصوری , سیدعلی کیمیایی , علی مشهدی , احمد منصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویتی و حل مسئله خانواده انجام شد. روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و گروه کنترل تعداد 10 زوج مراجعه‌کننده به روان‌پزشکان، متخصصان مغز و اعصاب و مراکز مشاوره شهر کاشمر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. زوج‌های گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه‌ای زوج‌درمانی خودتنظیمی (هالفورد، 1384) قرار گرفتند، درحالی‌که گروه کنترل در معرض چنین مداخله‌ای قرار نگرفتند. مقیاس زوجی اینریچ، پرسشنامه هویت بنیون و آدامز و حل مسئله خانواده در مورد شرکت‌کنندگان اجرا گردید. داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری «اس. پی. اس. اس. 22» و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج: : یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که زوج‌درمانی خودتنظیمی باعث افزایش میزان رضایت زناشویی و مهارت‌های حل مسئله زوج‌های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می‌شود. بعلاوه، زوج‌درمانی خودتنظیمی باعث کاهش میانگین نمره زوج‌ها در سبک‌های هویت سردرگم، پیش‌رس و دیررس و در مقابل افزایش میانگین نمره هویت موفق زوج‌ها می‌شود. بحث و نتیجه‌گیری: درمجموع، زوج‌درمانی خودتنظیمی تأثیر بسزایی در افزایش میزان رضایت زناشویی، تعدیل سبک‌های هویت و افزایش مهارت حل مسئله زوج‌ها دارد و زوج درمانگران می‌توانند زوج‌درمانی خودتنظیمی را جهت بهبود رضایت زناشویی، سبک هویت و حل مسئله بکار گیرند.

کلمات کلیدی

, زوج‌درمانی خودتنظیمی, رضایت زناشویی, سبک‌های هویتی, حل مسئله خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063124,
author = {منصوری, نسیبه and کیمیایی, سیدعلی and مشهدی, علی and احمد منصوری},
title = {اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانواده},
journal = {روانشناسی بالینی و شخصیت},
year = {2016},
volume = {14},
number = {1},
month = {July},
issn = {2345-2188},
pages = {51--60},
numpages = {9},
keywords = {زوج‌درمانی خودتنظیمی، رضایت زناشویی، سبک‌های هویتی، حل مسئله خانواده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانواده
%A منصوری, نسیبه
%A کیمیایی, سیدعلی
%A مشهدی, علی
%A احمد منصوری
%J روانشناسی بالینی و شخصیت
%@ 2345-2188
%D 2016

[Download]