پژوهش های پولی- بانکی, دوره (9), شماره (27), سال (2017-6) , صفحات (131-170)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در نهادهای پولی با استفاده از هوش مصنوعی )

نویسندگان: مهدی صالحی , کیانا حمیده پور , حمید خادم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام صنعت بانک ها و نهادهای پولی در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می پردازد. دراین بین با استفاده از پیشینه پژوهش های قبلی ۴۸ متغیر انتخاب شد. الگوریتم PSO تأثیرگذار بر قیمت سهام انتخاب و به عنوان ورودی الگوریتم ترکیب بهینه ای از متغیرها که بیش ترین تأثیر را دارد شناسایی که دراین بین ۱۰ متغیر ،PSO گزینش شد. در ادامه متغیرهای انتخاب شده به عنوان متغیر مستقل پژوهش بوده که بیشتر نسبت های حسابداری و متغیر وابسته قیمت سهام هستند. نتایج پژوهش نشان داد الگوریتم های پیشنهادی فوق در مجموع توانایی بالایی در پیش بینی شاخص قیمت سهام در نسبت سایر الگوریتم های ANFIS بورس اوراق بهادار تهران دارد و دراین بین الگوریتم فوق الذکر عملکرد بهتری در پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام داشت.

کلمات کلیدی

, تغییرات شاخص قیمت سهام, الگوریتم ICA الگوریتم, MLP الگوریتم , FA الگوریتم, ANFIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063127,
author = {صالحی, مهدی and کیانا حمیده پور and خادم, حمید},
title = {بررسی مقایسه ای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در نهادهای پولی با استفاده از هوش مصنوعی},
journal = {پژوهش های پولی- بانکی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {27},
month = {June},
issn = {2008-5788},
pages = {131--170},
numpages = {39},
keywords = {تغییرات شاخص قیمت سهام; الگوریتم ICA الگوریتم; MLP الگوریتم ; FA الگوریتم; ANFIS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در نهادهای پولی با استفاده از هوش مصنوعی
%A صالحی, مهدی
%A کیانا حمیده پور
%A خادم, حمید
%J پژوهش های پولی- بانکی
%@ 2008-5788
%D 2017

[Download]