جغرافیای سیاسی, دوره (1), شماره (3), سال (2018-1) , صفحات (129-154)

عنوان : ( تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) )

نویسندگان: محمد قنبری , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه رویکردهای گوناگونی برای حل مسائل و مشکلات موجود در شهرها مطرح و به کار گرفته شده اند که برخی از آنها شامل زیست پذیری، شهر هوشمند، شهر ایده آل، شهر تاب آور، شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند، شهر یادگیرنده، شهر خلاق، شهر امن می باشد. عوامل متعددی در زیست پذیری یک مکان تاثیر دارند که از جمله آنها می توان به حضور مردم، کاربری مختلط، مسکن، ایمنی و امنیت، حس تعلق، کارایی و محیط زیست اشاره کرد. نرخ جرم و جنایت (واقعی) و ترس از جرم (درک) یک رابطه علی با بسیاری از نتایج سلامت و تندرستی دارد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل زیست پذیری شهری کلانشهر مشهد با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری می باشد. روش تحقیق این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. با استفاده از نرم افزار GIS نقشه های مربوط به وضعیت هر کدام از زیر شاخص های غینی براساس محدوده مناطق کلانشهر مشهد ترسیم گردیده است. برای شاخص ذهنی که دارای 7 گویه است، از پرسشنامه استفاده گردید. حجم نمونه در کل مناطق شهر مشهد برابر با 402 نفر بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که منطقة 11 کلانشهر مشهد، بهترین منطقه از نظر شاخص امنیت و پایداری می باشد. پس از منطقه 11، مناطق 10 و 9 به لحاظ امنیت و پایداری دارای بهترین شرایط می باشند. بدترین منطقه هم به لحاظ امنیت و پایداری، به ترتیب مناطق 3، 4 و 6 می باشد. حدود 40 درصد مناطق شهر مشهد در سطح بحرانی امنیت و پایداری به لحاظ زیست پذیری شهری قرار دارند.

کلمات کلیدی

, زیست پذیری شهری, شاخص امنیت و پایداری, عینی و ذهنی, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063132,
author = {قنبری, محمد and اجزاء شکوهی, محمد and رهنماء, محمدرحیم and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)},
journal = {جغرافیای سیاسی},
year = {2018},
volume = {1},
number = {3},
month = {January},
issn = {2476-3144},
pages = {129--154},
numpages = {25},
keywords = {زیست پذیری شهری، شاخص امنیت و پایداری، عینی و ذهنی، مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)
%A قنبری, محمد
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A خوارزمی, امید علی
%J جغرافیای سیاسی
%@ 2476-3144
%D 2018

[Download]