دومین همایش روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی , 2017-02-27

عنوان : ( الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در لیستریا های جداشده از غذاهای آماده مصرف عرضه شده در سطح شهر مشهد )

نویسندگان: علی اکبر سلیمانی داودلی , محمد محسن زاده , محمد خضری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها موجب ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها شده و این یکی از دلایل مهم ناکارآمدی درمان های آنتی بیوتیکی است. هدف از این تحقیق بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های لیستریای بدست آمده از غذاهای آماده مصرف شهر مشهد 11211 مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع تعداد - است. برای این منظور تعداد 141 نمونه غذای آماده مصرف سطح شهر مشهد با روش ایزو 1 22 %( به باکتری لیستریا آلوده بودند. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی کلیه ی جدایه ها نسبت به 12 آنتی بیوتیک مختلف به روش / 31 نمونه ) 58 استفاده از دیسک تعیین گردید. بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک نالیدیکسیک اسید ) 111 %( و بیشترین حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک 14 %( مشاهده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد گونه های لیستریا به برخی از آنتی بیوتیک های معمول مقاوم هستند

کلمات کلیدی

, غذای آماده مصرف, مقاومت آنتی بیوتیکی, لیستریا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063134,
author = {سلیمانی داودلی, علی اکبر and محسن زاده, محمد and محمد خضری},
title = {الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در لیستریا های جداشده از غذاهای آماده مصرف عرضه شده در سطح شهر مشهد},
booktitle = {دومین همایش روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غذای آماده مصرف، مقاومت آنتی بیوتیکی، لیستریا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در لیستریا های جداشده از غذاهای آماده مصرف عرضه شده در سطح شهر مشهد
%A سلیمانی داودلی, علی اکبر
%A محسن زاده, محمد
%A محمد خضری
%J دومین همایش روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی
%D 2017

[Download]