بررسی های حسابداری و حسابرسی, دوره (24), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (61-80)

عنوان : ( رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مصطفی قناد , افشین به سودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: معاملات با اشخاص وابسته ممکن است ناقض فرض متعارف بودن معاملات بازار شود و به خدشه دار شدن قابل اتکا بودن و بیان صادقانة داده های حسابداری بینجامد و متعاقب آن، ریسک تجاری مشتریان را که توسط حسابرس ارزیابی شده، افزایش بخشد . بنابراین چنین معاملاتی، احتمالاً موجب افزایش بهای خدمات حسابرسی خواهد شد . از طرفی، هزین ه های حسابرسی برای شرکت هایی که با اشخاص وابسته معامله دارند، کمتر خواهد بود ؛ زیرا حسابرسان در بررسی این گونه معاملات نسبت به معاملات با اشخاص ثالث با دشواری کمتری مواجه می شوند. پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در خصوص تأثیر معامله با اشخاص وابسته بر بهای خدمات حسابرسی انجام گرفته است. افزون بر این، اثر تعاملی رقابت در بازار محصول بر رابطة بین معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی بررسی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های مربوط به 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق 1386 استفاده شد. تجزیه و تحلی ل اطلاعات و آزمون - بهادار تهران برای دورة زمانی 1394 فرضیه ها با بهره مندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیب ی انجام گرفت . نتایج پژوهش نشان می دهد میان معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و رقابت در بازار محصول، موجب کاهش این رابطه نمی شود.

کلمات کلیدی

, رقابت در بازار محصول, ریسک حسابرسی, معامله با اشخاص وابسته, هزینه حسابرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063136,
author = {عباس زاده, محمدرضا and قناد, مصطفی and به سودی, افشین},
title = {رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی},
journal = {بررسی های حسابداری و حسابرسی},
year = {2017},
volume = {24},
number = {1},
month = {April},
issn = {1024-8161},
pages = {61--80},
numpages = {19},
keywords = {رقابت در بازار محصول، ریسک حسابرسی، معامله با اشخاص وابسته، هزینه حسابرسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی
%A عباس زاده, محمدرضا
%A قناد, مصطفی
%A به سودی, افشین
%J بررسی های حسابداری و حسابرسی
%@ 1024-8161
%D 2017

[Download]