دومین همایش روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی , 2017-02-27

عنوان : ( شناسایی و جداسازی گونه های لیستریا از غذاهای آماده مصرف سطح شهرستان مشهد )

نویسندگان: علی اکبر سلیمانی داودلی , محمد محسن زاده , محمد خضری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غذاهای آماده مصرف بدلیل شرایط تولید و عرضه ی خاص خود ممکن است توسط گونه های مختلف لیستریا آلوده شوند. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع لیستریا در غذاهای آماده مصرف شهر مشهد انجام شد. در این مطالعه تعداد 868 نمونه غذای آماده ی مصرف شامل ساندویچ های سرد و گرم کالباس و همبرگر به طور تصادفی از مراکز عرضه ی شهر مشهد جمع آوری و سپس از بابت آلودگی به انواع لیستریاها مورد آزمون قرار گرفت. پرگنه های مشکوک توسط کیت میکروژن آیدی لیستریا تایید شدند. در مجموع از 868 نمونه مورد بررسی تعداد 78 نمونه 33 %( و در ساندویچ همبرگر / 72/88 %( از بابت آلودگی به یکی از انواع لیستریاها مثبت بودند. شیوع لیستریا در نمونه های ساندویچ کالباس ) 33 ( 88 %( بود. نتایج این تحقیق بالا بودن میزان آلودگی ساندویچ ها به لیستریا را آشکار می سازد

کلمات کلیدی

, کالباس, همبرگر, لیستریا, غذای آماده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063137,
author = {سلیمانی داودلی, علی اکبر and محسن زاده, محمد and محمد خضری},
title = {شناسایی و جداسازی گونه های لیستریا از غذاهای آماده مصرف سطح شهرستان مشهد},
booktitle = {دومین همایش روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کالباس، همبرگر، لیستریا، غذای آماده مصرف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و جداسازی گونه های لیستریا از غذاهای آماده مصرف سطح شهرستان مشهد
%A سلیمانی داودلی, علی اکبر
%A محسن زاده, محمد
%A محمد خضری
%J دومین همایش روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی
%D 2017

[Download]