کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی , 2015-05-21

عنوان : ( بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها )

نویسندگان: منیره نجاریان کاخکی , محمدرضا عباس زاده , محمود لاری دشت بیاض , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش، باعث افزایش اهمیت سرمایه فکری به عنوان یک دارایی نامشهود و منبع مهم ایجاد مزیت رقابتی یک شرکت است.درهمین راستا، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اهداف دیگر تحقیق بررسی تاثیر تغییرات سرمایه فکری بر تغییرات ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش،سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک و عملکرد مالی با توجه به نرخ بازده حقوق صاحبان سهام،نرخ بازده داراییهاو نرخ بازده فروش محاسبه شده است. در روش پالیک سرمایه فکری متشکل از سه جزء سرمایه بکارگرفته شده، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری است.جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. دوره زمانی تحقیق سالهای 1386تا 1391 است و نمونه انتخابی 70 شرکت می باشد. برای آزمون فرضیهها از رگرسیون پانلی تعمیم یافته و رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه فکری و بازده دارایی ها رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. بین سرمایه ساختاری و بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها و بازده فروش رابطه معنی دار و مستقیم و علاوه بر این بین سرمایه بکار گرفته و بازده دارایی ها رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد بین سرمایه فکری و اجزای سرمایه فکری با نسبت ارزش بازار به دفتری سهام رابطه معنی داری وجود ندارد و بین تغییرات در ارزش دفتری، تغییرات در بازده دارایی ها، تغییرات در سرمایه فکری و تغییرات در سرمایه انسانی با تغییرات در ارزش بازار رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. اما بین تغییرات در سرمایه ساختاری و تغییرات در ارزش بازار رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد

کلمات کلیدی

, سرمایه فکری, عملکرد شرکت, ارزش بازار, عملکرد مالی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063140,
author = {منیره نجاریان کاخکی and عباس زاده, محمدرضا and لاری دشت بیاض, محمود and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سرمایه فکری، عملکرد شرکت،ارزش بازار، عملکرد مالی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها
%A منیره نجاریان کاخکی
%A عباس زاده, محمدرضا
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A جباری نوقابی, مهدی
%J کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
%D 2015

[Download]