دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2015-12-15

عنوان : ( بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی )

نویسندگان: صغری کرمدار مزرجی , محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش ارتباط بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی و اثر افشاء با کیفیت بالا بر میزان محافظه کاری شرطی و غیرشرطی به کار رفته در صورتهای مالی را بررسی می کند.برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران طی سالهای 7831 تا 7837 استفاده شده است. برای اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی از طبقهبندی بورس اوراق بهادار در این زمینه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، بین محافظهکاری شرطی و کیفیت اطلاعات حسابداری ارتباطی مشاهده نشد اما محافظهکاری غیرشرطی کمتری در شرکتهای با کیفیت اطلاعات پایین وجود دارد. در شرکتهای با کیفیت پایین محافظهکاری شرطی و غیرشرطی ارتباط معکوسی با یکدیگر دارند ولی در شرکتهای با کیفیت اطلاعات حسابداری بالا بین این دو نوع محافظهکاری ارتباطی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, محافظه کاری شرطی, محافظه کاری غیرشرطی, کیفیت اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063141,
author = {کرمدار مزرجی, صغری and عباس زاده, محمدرضا and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری},
year = {2015},
location = {مالزي},
keywords = {محافظه کاری شرطی، محافظه کاری غیرشرطی، کیفیت اطلاعات حسابداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی
%A کرمدار مزرجی, صغری
%A عباس زاده, محمدرضا
%A جباری نوقابی, مهدی
%J دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
%D 2015

[Download]