کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , 2015-02-04

عنوان : ( بررسی تأثیر ورود معیارهای سنجش کیفیت سود در مدلهای پیش بینی ورشکستگی )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , انسیه حسین پوران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدلهای پیش بینی ورشکستگی یکی از ابزار شناسایی تداوم فعالیت شرکتها هستند. که با استفااده از تجزیه تحلیل نسبتهای مالی به پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی می پردازد. در اغلب نسبتهای مالی مذکور سود وجود دارد با توجه به اهمیت آن و بحث مدیریت سود که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این تحقیق سود از منظر کیفی مورد بررسی قرار گرفته است هدف این پژوهش این است که آیا با وارد کردن متغیر جدید کیفیت سود به مدلهای پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اسپیرمن گیت می توان پیش بینی را بهبود داد؟ به این منظور ابتدا به مدل اولیه آلتمن و اسپیرین گیت به پیش بینی ورشکستگی پرداتمیم. و سود و تعدیل مجدد ضرایب به پیش بینی و مقایسه نتایج پرداختیم نتایج تحقیق حاکی از آن است که وارد کردن متغیر کیفیت سود به این دو مدل، پیش بینی تا حد قابل ملاحظه ای بهبود یافته است.

کلمات کلیدی

, کیفیت سود, مدلهای پیش بینی ورشکستگی, مدل آلتمن, مدل آسپیرمن گیت, مدل جونز تعدیل شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063143,
author = {عباس زاده, محمدرضا and جباری نوقابی, مهدی and انسیه حسین پوران},
title = {بررسی تأثیر ورود معیارهای سنجش کیفیت سود در مدلهای پیش بینی ورشکستگی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت سود، مدلهای پیش بینی ورشکستگی، مدل آلتمن، مدل آسپیرمن گیت، مدل جونز تعدیل شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر ورود معیارهای سنجش کیفیت سود در مدلهای پیش بینی ورشکستگی
%A عباس زاده, محمدرضا
%A جباری نوقابی, مهدی
%A انسیه حسین پوران
%J کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
%D 2015

[Download]