دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2016-08-30

عنوان : ( بررسی اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر میزان تنفس خاک و برخی صفات زراعی گیاه ذرت در مرحله تاسل دهی )

نویسندگان: عصمت محمدی , حمیدرضا اصغری , احمد غلامی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات دو سیستم خاکورزی (مرسوم و حداقل) و هفت سطح تغذیهای (شاهد، کود شیمیایی، کود دامی، بیوچار، کود شیمیایی+ کود دامی، کود شیمیایی + بیوچار، کود دامی + بیوچار) بر میزان تنفس خاک، کلروفیل و برخی صفات زراعی گیاه ذرت آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 95-1394 در دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. نتایج نشان داد که مدیریت تغذیه ای اثر معنی داری بر وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، ارتفاع ساقه، کلروفیل a و b و تنفس خاک در عمق 15-0 سانتیمتری داشتند. و تنفس خاک در عمق 30-15 سانتیمتری تحت تأثیر سیستمهای خاکورزی قرار گرفت. کمترین و بیشترین تنفس در عمق 15-0 سانتی متری خاک به تیمار شاهد و بیوچار تعلق داشت. کود شیمیایی و کود دامی، کود شیمیایی و بیوچار باعث افزایش 4220 و 4322 درصدی وزن خشک اندام هوایی نسبت به شاهد شدند که از نظر آماری اختلاف معنی داری با کود شیمیایی نداشتند و در صفات زراعی اندازه گیری شده بین سیستمهای خاکورزی اختلاف معنی داری وجود نداشت. لذا نتایج این پژوهش مبین اثرات مثبت استفاده از خاکورزی حداقل و بیوچار و کود دامی در ترکیب با مقادیر کمتر کود شیمیایی بر صفات اندازه گیری شده بود.

کلمات کلیدی

, بیوچار, تنفس خاک, خاکورزی حداقل, کلروفیل, کود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063149,
author = {عصمت محمدی and حمیدرضا اصغری and احمد غلامی and خرم دل, سرور},
title = {بررسی اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر میزان تنفس خاک و برخی صفات زراعی گیاه ذرت در مرحله تاسل دهی},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {بیوچار، تنفس خاک، خاکورزی حداقل، کلروفیل، کود دامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر میزان تنفس خاک و برخی صفات زراعی گیاه ذرت در مرحله تاسل دهی
%A عصمت محمدی
%A حمیدرضا اصغری
%A احمد غلامی
%A خرم دل, سرور
%J دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2016

[Download]