روان شناسی بالینی, دوره (9), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (75-83)

عنوان : ( اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه درجه‌ بندی رفتاری کنش وری اجرایی پیش‌ دبستان - فرم والدین )

نویسندگان: علی مشهدی , جعفر حسنی , سعید تیموری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پرسشنامه درجه ­بندی رفتاری کنشوری اجرایی پیش ­دبستان- فرم والدین، ابزاری است که برای سنجش کنش­های اجرایی کودکان پیش دبستان در محیط‌های طبیعی و روزمره زندگی طراحی شده است. هدف این پژوهش بررسی اعتبار، پایایی و ساختار عاملی تأییدی فرم والدین این پرسشنامه بود. روش: در یک طرح همبستگی داده‌های 390 کودک 2 تا 6 ساله در مقطع پیش دبستان­ شهر مشهد به شیوه نمونه برداری تصادفی خوشه ای از طریق والدین گردآوری شد. پایایی پرسشنامه از طریق همسانی درونی و همبستگی­ های مجموعه­ ی ماده مورد بررسی قرار گرفت و اعتبار آن با استفاده از همبستگی بین خرده مقیاس­ها و تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که ضرایب پایایی به دست آمده در هر دو جنس و کل به لحاظ روان­سنجی برای تمام خرده مقیاس­ها و کل مقیاس رضایت­ بخش بود. همچنین خرده مقیاس­ها از همسانی درونی مطلوبی برخوردار بودند و روابط درونی خوبی بین خرده مقیاس­ها وجود داشت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی اصلی مرتبه اول شامل: بازداری، تغییر، مهار هیجانی، حافظه کاری، برنامه­ ریزی/ سازمان­دهی و سه عامل مرتبه دوم شامل: خود مهار گری بازداری، انعطاف ­پذیری و فراشناخت فرم والدین این آزمون را تأیید نمود. نتیجه گیری: پرسشنامه درجه­ بندی رفتاری کنشوری اجرایی پیش­ دبستان- فرم والدین ابزار مطلوبی برای غربال گری، تشخیص، پژوهش و سایر زمینه‌های مداخلاتی در جامعه ایران است.

کلمات کلیدی

, کنش وری اجرایی, کودکان پیش دبستان, اعتبار, پایایی تحلیل عاملی تأییدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063158,
author = {مشهدی, علی and جعفر حسنی and سعید تیموری},
title = {اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه درجه‌ بندی رفتاری کنش وری اجرایی پیش‌ دبستان - فرم والدین},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-501x},
pages = {75--83},
numpages = {8},
keywords = {کنش وری اجرایی، کودکان پیش دبستان، اعتبار، پایایی تحلیل عاملی تأییدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه درجه‌ بندی رفتاری کنش وری اجرایی پیش‌ دبستان - فرم والدین
%A مشهدی, علی
%A جعفر حسنی
%A سعید تیموری
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2017

[Download]