دانش حسابرسی, دوره (17), شماره (66), سال (2017-6) , صفحات (107-130)

عنوان : ( شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی )

نویسندگان: رضا حسینی پوراحمدابادیان , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی صالحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطابق با استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید شواهد کافی و قابل قبولی را درباره برآوردهای حسابداری گردآوری کند تا از منطقی بودن آنها در شرایط موجود و در صورت لزوم، افشای مناسب آنها اطمینان حاصل کند. هدف تحقیق حاضر شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری و نهایتاً ارائه مدلی برای پیش بینی مبانی و ماشین C مذکور با استفاده از سه تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی، درخت تصمیم گیری 5.0 بردار پشتیبان می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1391 می باشد. نتایج حاصله، نشان می دهد که متغیرهای نوع مبانی تعدیل سال قبل، نسبت حسابهای دریافتنی به کل دارای یها، سود یا زیا نده بودن شرکت، مدیریت سود، درصد تغییرات ذخیره مالیات، تخصص صنعت، نوع صنعت، اندازه شرکت، بازده دارای یها و دفعات گردش موجودی کالا مهم ترین متغیرها جهت پیش بینی می باشند. همچنین، از بین سه تکن کی بکارگرفته شده، تکنیک درخت تصمیم با میانگین 91 % از بالاترین توانایی جهت پیش بینی برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

, گزارش حسابرسی, استانداردهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063161,
author = {حسینی پوراحمدابادیان, رضا and باقرپور ولاشانی, محمدعلی and صالحی, مهدی},
title = {شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی},
journal = {دانش حسابرسی},
year = {2017},
volume = {17},
number = {66},
month = {June},
issn = {1681-9691},
pages = {107--130},
numpages = {23},
keywords = {گزارش حسابرسی; استانداردهای حسابرسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی
%A حسینی پوراحمدابادیان, رضا
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A صالحی, مهدی
%J دانش حسابرسی
%@ 1681-9691
%D 2017

[Download]