پژوهش های خاک, دوره (30), شماره (3), سال (2016-6) , صفحات (257-269)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و شاخص های (Ocimum basilicum L.) رشد دو اکوتیپ ریح )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , مریم کمالی , سعیده محتشمی , عسکر غنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورمی کمپوست به عنوان کود آلی منبع غنی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان می باشد. به منظور مطالعه اثر کاربرد کود آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح ،(Ocimum basilicum L.) ورمی کمپوست بر خصوصیات رشد گیاه ریحان ک ا م لاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو اکوتیپ ریحان سبز و بنفش و 5 60 % و 80 درصد حجمی ورمی کمپوست) بود. نتایج نشان داد که اثر ساده ،%40 ،%20 ، سطح ورمی کمپوست ( 0 ورمی کمپوست در تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. با افزایش مقدار ورمی کمپوست تا 80 درصد عدد اسپد نسبت به شاهد 34 درصد افزایش یافت و سطح برگ 7 برابر تیمار شاهد افزایش نشان داد. اثر اکوتیپ نیز در صفاتی مثل وزن تر و خشک کل، فتوسنتز و تعداد برگ در سطح احتمال 1% معنی دار شد. همچنین اثر متقابل ورمی کمپوست و اکوتیپ در صفاتی مانند طول گل آذین، طول شاخه جانبی، فتوسنتز و هدایت روزنه ای اختلاف معنی داری نشان داد. به این 8 و / ترتیب بیشترین طول گل آذین و طول شاخه جانبی در ریحان سبز و در تیمار 80 درصد ورمی کمپوست به ترتیب 7 31/78 سانتی متر به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که پاسخ ویژگیهای رشدی و عملکردی گیاه ریحان به طور چشمگیری تحت تأثیر مصرف ورمی کمپوست قرار گرفت. به طوری که با افزایش میزان ورمی کمپوست شاخص های رشدی و عملکرد نیز افزایش نشان داد. لذا توصیه می شود مقدار مصرف کود ورمی کمپوست با در نظر گرفتن وضعیت خاک، کیفیت آب و نتایج آنالیز خاک، نوع محصول کشت شده و تغذیه گیاهی حدود 4 تا 8 کیلوگرم در مترمربع هر 2 تا 3 سال یکبار استفاده شود.

کلمات کلیدی

, ریحان سبز و بنفش, طول گل آذین, سطح برگ, فتوسنتز, وزن تر و خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063165,
author = {گلدانی, مرتضی and کمالی, مریم and سعیده محتشمی and عسکر غنی},
title = {تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و شاخص های (Ocimum basilicum L.) رشد دو اکوتیپ ریح},
journal = {پژوهش های خاک},
year = {2016},
volume = {30},
number = {3},
month = {June},
issn = {2228-7124},
pages = {257--269},
numpages = {12},
keywords = {ریحان سبز و بنفش، طول گل آذین، سطح برگ، فتوسنتز، وزن تر و خشک کل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و شاخص های (Ocimum basilicum L.) رشد دو اکوتیپ ریح
%A گلدانی, مرتضی
%A کمالی, مریم
%A سعیده محتشمی
%A عسکر غنی
%J پژوهش های خاک
%@ 2228-7124
%D 2016

[Download]