اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (8), شماره (27), سال (2016-6) , صفحات (20-31)

عنوان : ( تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاینهای کلزا )

نویسندگان: همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیرحسین شیرانی راد , محمد کافی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر اسید اولئیک ، اسید لینولئیک، مقدار کلروفیل و عملکرد لاین های کلزا به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرارانجام شد. آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل آبیاری معمول بر اساس 80 میلی- BAL3 ,R15 , و تنش (قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد) و لاینها به عنوان عامل فرعی در چهار سطح شامل 109 A متر تبخیر از تشتک کلاسی بود. آزمایش در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج انجام شد. اثر آبیاری بر عملکرد دانه، لینولئیک ,BAL15 و کمترین میزان در لاین L 66 درصد مربوط به لاین 109 / بود. بیشترین درصد اسید اولئیک با 14 (p<0/ معنیدار ( 01 b و کلروفیل a اسید، کلروفیل معنی دار بود. مقدار (p<0/ و کلروفیل کل ( 05 (p<0/01) b و a 63 درصد گزارش شد. اثر متقابل آبیاری و لاین بر روی کلروفیل / با 79 BAL15 در تیمار تنش نسبت به تیمار آبیاری b 0 میلیگرم در گرم در وزنتر کاهش 10 درصدی داشت و.میزان کلروفیل / 1 به 916 / با اعمال تنش از 147 a کلروفیل 1 میلیگرم در گرم در وزنتر در مقایسه با تیمار آبیاری کاهش نشان داد. در بررسی / 1 به 239 / معمول 11 درصد کاهش نشان داد.. میزان کلروفیل کل از 506 عملکرد دانه با 5568 کیلوگرم در هکتار بیشترین محصول را داشت. نتایج نشان داد که L برهمکنش آبیاری و لاین، در تیمار آبیاری معمول و لاین 109 شد.کمترین عملکرد دانه مربوط به L اعمال تنش خشکی از مرحله گلدهی به بعد باعث کاهش 25 درصدی عملکرد دانه در تیمار تنش خشکی و لاین 109 حدود 35 درصد افت عملکرد داشت. BAl بود که بعد ازاعمال تنش خشکی لاین 15 BAL لاین 15

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, کلزا, کلروفیل, اولئیک و لینولئیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063168,
author = {چگنی, همایون and گلدانی, مرتضی and امیرحسین شیرانی راد and کافی, محمد},
title = {تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاینهای کلزا},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {27},
month = {June},
issn = {2008-5958},
pages = {20--31},
numpages = {11},
keywords = {تنش خشکی، کلزا، کلروفیل، اولئیک و لینولئیک اسید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاینهای کلزا
%A چگنی, همایون
%A گلدانی, مرتضی
%A امیرحسین شیرانی راد
%A کافی, محمد
%J اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ 2008-5958
%D 2016

[Download]