بررسی های حسابداری و حسابرسی, دوره (24), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (81-102)

عنوان : ( بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیر عامل با حق الزحمه حسابرسی )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , جواد اورادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین دورة تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق الزحمة حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . جامعة آماری پژوهش شامل 129 شرکت است و دورة مطالعه، سالهای 1387 تا 1394 را دربرمی گیرد. بر اساس نتایج آزمون فرضیة اول پژوهش ، بین دورة تصدی مدیرعامل و حق الزحمة حسابرسی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، هرچه تعداد سال های حضور مدیرعامل در شرکت افزایش یابد، حق الزحمة حسابرسی بیشتر م یشود. با بررسی فرضیة دوم پژوهش مشاهده شد که بین دانش مالی مدیرعامل و حق الزحمة حسابرسی رابطة منفی و معناداری برقرار است. این نتیجه نشان می دهد شرکتهایی که مدیرعامل آنها از دانش مالی برخوردارند، نسبت به سایر شرکتها حق الزحمة حسابرسی کمتری پرداخت می کنند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل تکمیلی پژوهش نیز مشخص شد اثر همزمان دانش مالی و دورة تصدی مدیرعامل بر حق الزحمة حسابرسی منفی و معنادار است ؛ به این مفهوم که دانش مالی مدیرعامل یکی از عوامل مهم برای حسابرسان در ارزیابی ریسک حسابرسی است.

کلمات کلیدی

, حقالزحمة حسابرسی, دانش مالی مدیرعامل, دورة تصدی مدیرعامل, ریسک حسابرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063170,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and اورادی, جواد},
title = {بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیر عامل با حق الزحمه حسابرسی},
journal = {بررسی های حسابداری و حسابرسی},
year = {2017},
volume = {24},
number = {1},
month = {April},
issn = {1024-8161},
pages = {81--102},
numpages = {21},
keywords = {حقالزحمة حسابرسی، دانش مالی مدیرعامل، دورة تصدی مدیرعامل، ریسک حسابرسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیر عامل با حق الزحمه حسابرسی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A اورادی, جواد
%J بررسی های حسابداری و حسابرسی
%@ 1024-8161
%D 2017

[Download]