ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2017-01-05

عنوان : ( بررسی امکان نسبی تکثیر گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) از طریق تقسیم ریشه و اثر تاریخ کاشت بر پایه های حاصل از تکثیر )

نویسندگان: وجیهه انصاری رام , فریدون ملتی , کمال الدین ناصری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) در سال زراعی 93-1394در دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شد. بدین منظور بوته¬های آویشن باغی از عرصه های زراعی روستای امام¬قلی واقع در شهرستان قوچان جمع¬آوری گردید. آزمایش با 5 تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تاریخ کاشت 15 آبان، 15 اسفند، 15 فروردین و 25 اردیبهشت انجام شد. نتایج مشخص کرد که اثر تاریخ کاشت بر روی صفات مورد مطالعه معنی دار است. بیشترین مقدار صفات گیاهی (وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک کل گیاه، ارتفاع ساقه، تعداد ساقه به جز نسبت برگ به ساقه) در 15 فروردین و کمترین مقدار آن در 15 آبان است. همچنین بهترین زمان کاشت این گونه، 15 فرودین است که بیشترین تولید را در مقایسه با سایر تاریخ¬های کاشت دارد.

کلمات کلیدی

, آویشن باغی, تاریخ کاشت, پایه¬های حاصل از تکثیر, امام قلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063172,
author = {انصاری رام, وجیهه and ملتی, فریدون and ناصری, کمال الدین and راستگو, مهدی},
title = {بررسی امکان نسبی تکثیر گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) از طریق تقسیم ریشه و اثر تاریخ کاشت بر پایه های حاصل از تکثیر},
booktitle = {ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آویشن باغی، تاریخ کاشت، پایه¬های حاصل از تکثیر، امام قلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان نسبی تکثیر گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) از طریق تقسیم ریشه و اثر تاریخ کاشت بر پایه های حاصل از تکثیر
%A انصاری رام, وجیهه
%A ملتی, فریدون
%A ناصری, کمال الدین
%A راستگو, مهدی
%J ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2017

[Download]