مطالعات رسانه های نوین, دوره (3), شماره (9), سال (2017-6) , صفحات (195-219)

عنوان : ( اثر ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی (مورد مطالعه : شهر مشهد) )

نویسندگان: علی یوسفی , کمال اوجاقلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیگانگی جمعی در این نوشتار به معنای کاهش چگالی یا نسبت ارتباط واقعی به ارتباط ممکن در شبکه های اجتماعیِ خانوادگی، خویشاوندی، دوستی، همکاری و همسایگی است. فرضیه اساسی تحقیق حاضر عبارت است از این که: ارتباطات مجازی، اثر دوگانه ای بر بیگانگی جمعی دارد. این اثر در شرایط طولانی بودن سابقه ارتباط و جنسیت زنانه، کاهنده است درحالیکه در شرایط کوتاه بودن سابقه ارتباط و جنسیت مردانه ارتباط گیرنده، افزاینده است. نتایج وارسی فرضیه بر روی شبکه های اجتماعی یک نمونه 160 نفره تصادفی از افراد 16 ساله و بالاتر ساکن شهر مشهد نشان می دهد: اول این که بیگانگی جمعی در شبکه های اجتماعی شهر مشهد، در مجموع بالاست. دوم این که تراکم روابط مجازی بسیار بیشتر از تراکم روابط چهره به چهره در بیشتر شبکه هاست. سوم این که تراکم ارتباط مجازی در همه شبکه ها با بیگانگی جمعی ارتباط ندارد. و سرانجام برخلاف پیش بینی، افزایش ارتباط مجازی درشبکه های خانوادگی و دوستی سبب کاهش بیگانگی جمعی شده است.

کلمات کلیدی

, بیگانگی جمعی, تراکم ارتباط مجازی, تراکم ارتباط چهره به چهره, چگالی ارتباط چهره به چهره, شبکه های اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063175,
author = {یوسفی, علی and اوجاقلو, کمال},
title = {اثر ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی (مورد مطالعه : شهر مشهد)},
journal = {مطالعات رسانه های نوین},
year = {2017},
volume = {3},
number = {9},
month = {June},
issn = {2538-2209},
pages = {195--219},
numpages = {24},
keywords = {بیگانگی جمعی، تراکم ارتباط مجازی، تراکم ارتباط چهره به چهره، چگالی ارتباط چهره به چهره، شبکه های اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی (مورد مطالعه : شهر مشهد)
%A یوسفی, علی
%A اوجاقلو, کمال
%J مطالعات رسانه های نوین
%@ 2538-2209
%D 2017

[Download]