آب و خاک, دوره (31), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (112-126)

عنوان : ( برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات )

نویسندگان: یاور پور محمد , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , محمد بنایان اول ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی به عنوان تنها صنعتی که قابلیت تولید غذا را دارد، مصرف کننده ۸۵ درصد منابع آب شیرین در سطح جهان است. با وجود افزایش تقاضا برای غذا و در نتیجه نیاز به گسترش کشاورزی، زمین های کشاورزی مناسب و منابع آبی محدود هستند. در این مطالعه تلاش گردیده است تا با استفاده از تکنیک سنجش از دور میزان بهره وری محصولات عمده دشت نیشابور که شامل محصولات زمستانه (گندم و جو) و محصولات تابستانه (ذرت و گوجه فرنگی) را برآورده شود. در این مطالعه با استفاده از الگوریتم سبال میزان تبخیر-تعرق واقعی هر یک از محصولات در دوره رشد محاسبه گردید و سپس با استفاده از تابع تولید میزان تولید تخمین زده شد و میزان بهره وری اقتصادی آببا در نظر گرفتن عمق آب زیرزمینی و میزان انرژی لازم برای استخراج آب، محاسبه گردید. در نهایت با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی خطی سطح زیر کشت هر یک از محصولات با فرض بر اینکه مجموع سطح زیر کشت در سطح حوضه افزایش پیدا نکند بهینه شد. در این مطالعه دو سناریو مورد بررسی قرار گرفت، اول میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی برابر میزان آب تجدیدپذیر باشد، دوم به منظور بهبود ذخیره آب زیرزمینی از دست رفته میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی برابر با ۸۰ درصد میزان آب تجدیدپذیر باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که ذرت با بیشترین بهره وری معادل ۹۷ سنت بر مترمکعب آب در سطح حوضه با صرفه ترین محصول کشت شده و گوجه فرنگی با بهره وری ۶ سنت بر مترمکعب آب کمترین بهره وری اقتصادی و نامناسب ترین کشت انجام شده می باشند. گندم و جو نیز با متوسط بهره وری ۴۱ سنت بر مترمکعب در مقیاس حوضه در رتبه دوم قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, الگوریتم سبال, سنجش از دور, سیستم اطلاعات جغرافیایی, کاربری اراضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063180,
author = {پور محمد, یاور and موسوی بایگی, محمد and علیزاده, امین and ضیائی, علی نقی and بنایان اول, محمد},
title = {برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات},
journal = {آب و خاک},
year = {2017},
volume = {31},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {112--126},
numpages = {14},
keywords = {آب زیرزمینی; الگوریتم سبال; سنجش از دور; سیستم اطلاعات جغرافیایی; کاربری اراضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات
%A پور محمد, یاور
%A موسوی بایگی, محمد
%A علیزاده, امین
%A ضیائی, علی نقی
%A بنایان اول, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2017

[Download]